Sdělení okresní správy politické v Třebíči o sloučení města Třebíče, Židovské obce Třebíče a obce Podklášteří

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Sdělení okresní správy politické v Třebíči o sloučení města Třebíče, Židovské obce Třebíče a obce Podklášteří
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: SOA Třebíč, archiv města Třebíče, i. č. 1455
Licence: PD CZ

Okresní politická správa v Třebíči,
dne 8. února 1925.

Číslo: 5396/L.

Správní komisi města Třebíče,
a obecním radám v Třebíči - žid. obci jakož i na Podklášteří.

Ministerstvo vnitra sdělilo výnosem ze dne 31. prosince 1924 číslo následující:

Podle přípisu předsednictva ministerské rady ze dne 30. prosince 1924, čís. 28.076 m.r. usnesla se vláda ve schůzi ministerské rady dne 23. prosince 1924, že povoluje podle ustanovení § 1. zákona ze dne 18. března 1921, čís. 117 Sb.z. a nař. ve znění zákonů ze dne 21. prosince 1922, čís. 406 Sb.z. a nař. a ze dne 21. prosince 1923, čís. 257 Sb.z. a nař. sloučení města Třebíče, Židovské obce Třebíče a obce Podklášteří v soud. a pol. okrese třebíčském v jednu místní obec pod názvem „Třebíč“ a to v mezích dosavadních jejich katastrů.

Ohledně úpravy majetkových poměrů, pokud úprava ta jest sloučením súčastněných obcí podmíněna, schválila vláda, aby veškeré jmění, ústavy a fondy dosavadních obcí Třebíče, Židovské obce Třebíče, jakož i jejich práva a závazky přešly na sloučenou obec Třebíč, obec Podklášteří pak, aby podržela jako osada vlastnictví svého majetku, pro jehož správu platí předpisy §u 20. zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329. Sb.z. a nař.

Sloučená obec Třebíč jest povinna převzíti do svých služeb všechny právoplatně jmenované úředníky a zřízence všech tří sloučených obcí, pokud se týče jejich ústavů a podniků.

Připomínkám obecní rady Židovské obce Třebíče, Jana Smejkala a spol v Podklášteří a obecní rady v Podklášteří vláda nevyhověla, poněvadž sloučení všech tří obcí jest odůvodněno jejich polohou, neboť tvoří jeden stavební celek, vyžadující již nyní jednotné správy i po stránce hospodářské. Z tohoto hlediska posuzováno nemůže míti sloučení za následek značnější zatížení poplatnictva obcí Podklášteří a Židovské obce Třebíče, neboť obecní přirážky v těchto obcích, pokud nebyly v posledních letech vyššími, neklesly značnější měrou pod přirážkovou míru města Třebíče.

Ministerstvo vnitra přihlížejíc k usnesení vlády, že bude vhodným způsobem také upraveno diferencování přirážek, povolilo v dohodě s ministerstvem financí podle §u 5. zákona ze dne 18. března 1921, čís. 117 Sb.z. a nař., aby na území dosavadních obcí Třebíče, Židovské obce Třebíče a Podklášteří byly vybírány, kde se toho jeví potřeba po dobu 10 let od 1. ledna 1925 počínajíc, obecní přirážky a dávky nestejnou výší a to tím způsobem, že dotčeným ministerstvům, nebo úřadu jimi k tomu podle §u 5. odst.2. cit. zákona zmocněnému, zůstává vyhraženo určiti každoročně míru vzájemného poměru přirážek a dávek se zřetelem na rozpočtové výdaje.

Toto povolení nevztahuje se však na obecní dávky podle §u 37 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb.z. a nař., jakož i na přirážky pro rok 1925, jestliže příslušná usnesení zastupitelstev obcí o výši přirážek na zmíněný rok, byla již schválena, po případě přirážky povoleny podle posléze citovaného zákona. Nestalo-li se tak, jest rozpočet s odůvodněným návrhem předložiti ihned, jakmile bude schválen.

Pokud pak jde o dávky, jež na území dosavadních obcí byly již povoleny, nebo jichž další vybírání na základě žádosti do konce r. 1924 řádně podaných ještě bude povolena, jest je vybírati dosavadní výměrou po celou zbývající dobu, pro niž byly, nebo budou povoleny.

Za účelem určení míry vzájemného poměru přirážek a dávek, jest povinna sloučená obec Třebíč prostřednictvím nadřízených úřadů samosprávných každoročně nejdéle do 1. prosince, jenž předchází hospodářskému roku, o nějž jde, předložiti ministerstvu vnitra rozpočet sloučené obce s odůvodněným návrhem určení míry přirážek a dávek v obvodech jednotlivých sloučených obcí.

V důsledku sloučení města Třebíče, Židovské obce Třebíče a obce Podklášteří rozpustila pak Zemská správa politická v Brně podle výnosu ze dne 22. ledna 1926, čís. 6053/III na základě §u 107 moravského obecního řádu obecní zastupitelstva v Židovské obci Třebíči a v obci Podklášteří.

Proti tomuto opatření / rozpuštění obecních zastupitelstev mohou posléze jmenované obce podati ve smyslu ustanovení odst. 1 §u 107 moravského obecního řádu odvolání k ministerstvu vnitra u zemské správy politické v Brně do 4 týdnů ode dne následujícího po doručení, jež však nebude míti odkladného účinku.

Po dobu než-li bude ustanovena nová správní komise pro spravování obecních záležitostí ve sloučené obci Třebíči, pověřuje okresní politická správa v Třebíči dosavadního předsedu správní komise města v Třebíči zatímním vedením běžných agend v Podklášteří a Žid. obci.

Okresní hejtman:
Dr. Menčík v.r.