Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický/Přísloví hospodářská vůbec

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Přísloví hospodářská vůbec,
Podtitulek: nesoucí se obsahem a významem svým k povětrnosti, k půdě a spůsobu jejího zdělávání, k lukám, lesům, zahradám, vinicím, chmelnicím, zvířatům hospodářským, k zjevům přírodním a jich vlivu na poměry hospodářské, k čeledi atd., vůbec ke všemu, co v obor zemědělství zasáhá.
Autor: Karel Hrubý
Zdroj: HRUBÝ, Karel. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha: J. OTTO. 1880. S. 17–39.
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1880
Licence: PD old 70
 • S Bohem začni v každé době, podaří se práce tobě.
 • Kdo ráno vstává, tomu Pán Bůh dává.
 • Bez hospodáře i dobytek pláče.
 • Dobré semeno a vzorná rychlá práce, věř, vyplatí se ti prospěchem v krátce.
 • Přivykej hospodářství v mládí, nepoznáš hladu v stáří.
 • Kdo své zahazuje, cizího nezasluhuje.
 • Dokud co máš, nechť o to dbáš.
 • Synu! šetř a chraň každé ptáče, vždyť pro tvůj zdar se stromu na strom skáče.
 • Hmyzu mnoho na stromu přináší ti pohromu.
 • Vážíš-li si stromu, zahrady: za práci dá ti steré náhrady.
 • Kdo se rád hádá, v posměch se dává.
 • Od včely máš medu, od hada však jedu.
 • Mladí ležáci, staří žebráci.
 • Kdo neseje, ten nevěje.
 • Kdo pracuje, toho Bůh nezkracuje.
 • Tomu zisk je neomylně, kdo vzdělává roli pilně.
 • Čím kdo pluhu bedlivější, tím zisk hotovější.
 • Kdo nechce bídy poznati, musí svým pluhem a na své roli orati.
 • Dvojí orání, dvojí chléb, trojí orání, trojí chléb.
 • Chceš-li s pole bráti, musíš na ně dáti.
 • Brázda hluboká, sláma vysoká.
 • Široké brázdy, prázdné stodoly.
 • Hnůj na dvoře, zlato na poli.
 • Kdo silně hnojí, dobře si též stojí.
 • Kdo se dobytka spouští, chléb jej opouští.
 • Záhy vstávej, příklad dávej.
 • K dokonalosti neustále pokračuj i všestranně a neúnavně ji dovršuj.
 • Čím výše stoupáš, tím víc vidíš.
 • Není každý oráč, kdo se pluhu drží.
 • Plné stáje vedou v ráje.
 • Kdo pole vysiluje, lehčí svůj váček.
 • Kde co čpí a kde co hnije, pole, luka z toho sílu pije.
 • Kde jaký neřád, hrabej pořád; mech, ten nech!
 • Strniště, sláma polí jest máma.
 • Kaliště, bláto na poli zlato.
 • Hnojiště kdo opatruje, stodolu a sklep sobě naplňuje.
 • Mrť do pole smrť.
 • Pšenička nedbá, zdali pátek nebo svátek.
 • Co můžeš zhotoviti dnes, neodkládej na zítřek.
 • Žito bez strachu vysí do prachu a oves třeba do vody, však ve svém období.
 • Každá liška svůj ocas chválí.
 • Lišku po ocase, lva a medvěda po pazouřích poznáš.
 • Stará liška těžce se dá uštvati.
 • Liška srst změní, ale obyčejů nezmění.
 • Dobře v čas jiskru uhasiti.
 • Chceš-li zlému v cestu jíti, nedej jiskře ohněm býti.
 • Hojná píce, plný krajáč.
 • Kdo lépe krmen, lépe táhne.
 • Jesle ke stolu nechodí.
 • Lepší dnes malý kus než zítra celá hus.
 • Ne jednako Bůh rozdává: jednomu hus, druhému páva.
 • Když se jedna husa napije, pijou jiné všecky.
 • Nerovná spřež nerada spolu dobře táhne.
 • Kdo pole pluží, obilí draží.
 • Není na světě jedu, aby neměl v sobě medu.
 • Na chřaplavý zvon nezvoň a vlka na kulhavém, koni nehoň.
 • Velký zvon nemůže se najednou rozkolébati.
 • Není všecko zlato, co se třpytí.
 • Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
 • Když se páni rvou, pouštějí sedláci chlupy.
 • Kohout na svém smetišti rád kokrhá a zpívá.
 • Dobrý kohout nebývá tučný.
 • Dva kohouti na jednom smetišti se nesnášejí.
 • Kdo řemeslo umí, uteče se k němu jako k otci a máteři.
 • Řemeslo má zlaté dno.
 • Kdo nejvíc řemesel umí, nejspíše ve psí bývá.
 • Mnoho řemesel, málo chleba.
 • Kdo dva zajíce honí, žádného nechytí.
 • Panská láska roste na zaječím chvostě.
 • Panská láska po zajících skáče.
 • Mám ho rád jako trn v noze.
 • Spávej jako zajíc (s otevřenýma očima totiž).
 • Nekupuj zajíce v pytli.
 • Lepší zajíc v pytli než holub na střeše.
 • Když Pán Bůh dopustí, i motyka spustí.
 • Každý dům hezký dobrým hospodářem.
 • Nestojí dům na gruntě, ale na ženě.
 • Nešťastný taký dům bývá, kde kohout mlčí a slepice zpívá. (Kde muž nosí přeslici a žena palici.)
 • Není dům bez dýmu (bez mrzutosti časem).
 • Běda tomu, v jehož domě se kočky a myši sestří.
 • Ze zlé kůže nemůže býti dobrý kožich.
 • Kde kůže lvova platna býti nechce, tu liščí břevno podkládej.
 • Z cizí kůže dobře jest široký řemínek krájeti.
 • Hajnému borovice ta nejsukovatější skrz krk proleze.
 • Slepice ku plemenu nebeř od mlynáře a svině od pekaře a ženy z města nepojímej do vsi; budeť často na trh choditi a dříve než utrží na krupách radlici, propije i čertadlo.
 • Běda té slepici, na kteréž se jestřáb učí.
 • Kuře chce moudřejší býti než slepice.
 • Kuře učí slepici (hrabat).
 • Slepička po zrnéčku klove a tím sytá žive.
 • Špatná slepice, špatné vejce.
 • I slepá slepice někdy zrnko najde.
 • Když kuře učí slepici, tuť mistrují učedníci.
 • Ani slepice darmo nehrabe.
 • Jest tajný jako slepice na vejcích.
 • Chodí, jako by mu slepice chléb byly sežraly.
 • Jaký strom, také ovoce.
 • Dobrý strom, dobré ovoce.
 • Zlého stromu zlé ovoce.
 • Kam strom ohýbáš, tam roste.
 • Mladistvý stromek bývá hebký.
 • Jeden strom nečiní háj.
 • Nepadá jablko daleko od jabloně. Nepadne jablko daleko od stromu.
 • Kdo dělá, vydělá.
 • Jaký plat, taká práce.
 • Jez do sytá a dělej do potu.
 • Spěšně k jídlu, spěšně k dílu, aneb: Jaký k jídlu, taký k dílu.
 • Práce bezděčná nebývá vděčná.
 • Práce kvapná, málo platná.
 • Ustavičná práce vše přemáhá.
 • S chutí do toho, půl je hotovo.
 • Na sebe pracovati ne hanba.
 • Kdo z rána políhá, večer pobíhá.
 • Častá zdviž, výmlat blíž.
 • Dvakrát měř, jednou řež.
 • Z lesa honí medvěd a z domu macecha.
 • Nedmi medvěda v ucho.
 • Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
 • Hory s horami se nesejdou, za to však lidé s lidmi.
 • Nové koště dobře mete.
 • Bez matky včeličky — ztracené dětičky.
 • Čím víc se člověk včel bojí, tím více se na něho sypou.
 • Rybníky, včely, ovce zmohou i schůdnou lehce.
 • Na zimu sto včel za vídeňský, na jaře jedna za krejcar.
 • Skoupě kdo včely přehlíží, sám ve škodu se pohříží.
 • Mezi včely nedmychej.
 • Od včel med, od hada jed.
 • Čí chléb jíš a pivo piješ, toho píseň zpívej.
 • Pivo je dobré, dokud neslyší basu.
 • Řeč se mluví a pivo se pije.
 • Neklať hrušek, až dozrají.
 • Odpadne jeden květ, nastoupne jiných pět.
 • Čím starší kozel, tím tvrdší roh.
 • Kopřivu mráz nespálí.
 • Kdo chceš chleba, pracuj co třeba.
 • Chléb má rohy, nouze nohy.
 • Chutnější chléb ve svobodě než koláč ve službě.
 • Když ženské perou, čerti je berou a když chléb pekou, div se nevztekou.
 • Lenoch i pod svou střechou zmokne.
 • Z mládí se trn ostří.
 • Napřed se mlátí, potom se platí.
 • Jaký mlat, taký plat.
 • Na dubu nerostou než žaludy.
 • Za deště se chalupa nepokrývá a za jasného dne do ní neteče.
 • Kuj, dokud železo řeřavé.
 • Horké železo se nejlépe kuje.
 • Síla železo láme.
 • V cizí naději hrachu nevař.
 • V čas nouze i brambory pochoutkou.
 • Kdo maže, ten jede.
 • Lepší bažant na míse, než když lítá po dvoře.
 • Pole má oči, les uši.
 • Ze zlé kůže nemůže býti dobrý kožich.
 • Oko, do srdce okno.
 • Kdo má sádlo, tomu snadno.
 • Ohně nelze upáliti, vody utopiti, větru udusiti a pravdě zahynouti.
 • Podobného peří ptáci k sobě se táhnou.
 • Ne všichni ptáci jsou páv a orlice.
 • Velkých ptáků pod pomeč nelapej.
 • Kdo jednou ptáka z ruky pustí, na střeše ho těžko lapne.
 • Prve než se oheň rozmůže, snadno jej uhasiti, ale pozdě klec zavírati, když ptáci vylítali.
 • Kozla platen pěkný vůz, když koně za nic.
 • Pěšky jako za vozem.
 • Nenamazaný vůz těžce se táhne.
 • Vůz musí, když se koně oprou.
 • Má namazaný vůz, až vrzá.
 • Lesem šel a stromu neviděl.
 • Skrze les na křivá dřeva nechoď.
 • Kdo se chřestu bojí, nechoď do lesa.
 • Do lesa dříví nevoz, do moře vody nenos.
 • Čím dál v les, tím více dřev.
 • Jak s lesem mluvíš, tak ti odpovídá.
 • Kde se mydlí, dobře se pere.
 • Proraženou cestou leckdos trefí.
 • Všude se jako vrba ujme.
 • Každý živoch své pastvy hledá.
 • Všude koukol mezi pšenicí.
 • Až do skonání světa nebude pšenice bez koukole.
 • Na černém poli pšenička se rodí.
 • Kdo tobě pelyněk sype, syp jemu zase hořec.
 • Na rozdílnou zvěř rozdílná čižba.
 • Jezdečnými chrty řídko zajíce uštveš.
 • Dobrý hospodář i o nejmenší věci věděti chce.
 • Hospodářovi často třeba býti hluchým i slepým.
 • Bude z něho hospodář jako z kozla zahradník.
 • Hospodaří zle, od desíti k pěti; kde je, aby nebylo.
 • Třeba uměti po hospodářská hospodařiti.
 • Dávám, abys dal.
 • Nemáš-li peněz, do hospody nelez.
 • Bůh činí časy, lidé kalendáře.
 • Kalendář je lhář, Bůh nejlepší hospodář.
 • Znáti čas — první hospodáře pravidlo.
 • Kdo v dešti seče, za sucha sklízí.
 • Ječmen hospodáře devětkrát zarmoutí (než jej totiž sklidí).
 • Rannímu dešti, ženskému pláči a psímu kulhání stálosti chybí.
 • Kde roste stoklasa, živí se sedlák i chasa; kde roste metlice, neuživí se pán ani slepice.
 • Pán Bůh stvořil volky a čert spolky.
 • Lépe moučno nežli loučno (t. j. lepší pole než luka).
 • Vinice jsou bídnice, osení jistější živení. Též: vinice bídnice, chmelnice pouhá dělnice; zahrada

častá náhrada; louka, ta si fouká; dobré role neprodávej, v…!

 • Láska k poli krmí voly tučný vůl krmí stůl.
 • Jak hospodář píská, tak čeleď skáče.
 • Služ jako sluha aneb utec jako srna.
 • Toho slyš, čí chléb jíš.
 • Není dobré znamení, když čeládka mnoho ztrácí neb nachází.
 • Rané ptáče dál doskáče.
 • Mrcha mrše smrdí.
 • Co plátno jest mrchu léčiti.
 • Neví ještě, kam pěnkava nosem sedá.
 • Z ptačího písku málo zisku.
 • Host a ryba třetího dne smrdí.
 • Blaze rybám ve vodě.
 • Od hlavy ryba smrdí.
 • Máš-li pušku, najdeš mušku.
 • Tobě to sluší jako židovi ručnice.
 • Když nemáš křídel, nelítej.
 • Velké má vlast naše povolání a my velkou máme povinnost: bychom spěli k předu bez ustání a předsudků svrhli ničemnost. Kdo zůstane zpátky — ku pokání nebude míti času dost; parních strojů hvizd k činnosti pudí, když ospalce všecky ze sna zbudí.
 • Muž v domě hlavou a žena duší.
 • Nešťastný taký dům bývá, kde kohout mlčí a slepice zpívá. Též: Běda tomu dvoru, kde rozkazuje tele volu.
 • Špatná hospodyně bývá, kterou slunce pod peřinou vídá.
 • Oči hospodářovy střechou domu.
 • Kde pán sám do koutů nahlédá, tu hospodářství dobře stojí. Též: Častá dohlídka pohání práci.
 • Dobrý hospodář více prodá nežli koupí.
 • Kdyby nebylo oráče, nebylo by boháče.
 • Pot chleba — první vláha.
 • Dbáš-li o roli, dbá role o tebe.
 • Chceš-li s pole bráti, musíš na ně dáti.
 • Kde se hnojí, tam se rodí, aneb: Kdo hnojí, dobře stojí.
 • Kdo se spouští dobytka, chleba se spouští.
 • Hojná píce, plný krajáč.
 • Jinak v údolí jinak na horách (hospodářství vésti se musí).
 • Rybníky chybníky.
 • Nekoukej na vrata, ale za ně.
 • Meť před svými dveřmi (nestarej se o jiného).
 • Čím hrneček navře, tím střepina páchne.
 • Hrnec se pozná po klepání, blázen po štěbetání.
 • Kdo ví, co v hrnci vře, když jest pod pokličkou?
 • Malý hrnek rád překypí.
 • Lepší plná truhlice nežli prázdná sednice.
 • Drž se břehu, nechceš-li utonouti.
 • Podemletému břehu nevěř.
 • Tiché vody břehy berou.
 • Stojaté vody hnijí.
 • Čím kdo více vodu pije, tím víc žízeň v sebe lije.
 • U velké vodě velké ryby, v malé vodě malé ryby bývají.
 • Čím jsou vody kalnější, tím jsou lovy valnější.
 • Kam voda má spád, tam teče.
 • Na ptáky musí se lepem a ne cepem.
 • Kdo chceš ptáky chytati, neházej kyjem mezi ně.
 • Po zpěvu a peří pták poznán bývá.
 • Každý pták zlý, který svého hnízda nečistí.
 • Z ptačího pisku málo zisku.
 • Lepší pták jeden v ruce nežli dva letící.
 • Když pták z klece unikne, nečekej, až se vrátí.
 • Lepší pták na talíři pečený nežli dva v povětří vznešení.
 • Není ptáče toho, kdo je škube, ale toho, kdo je jí.
 • Ptáka zpěv prozrazuje.
 • Každý pták zpívá, jak mu narostl zob.
 • Každé ptáče svým zobem se živí.
 • Malý pták, malé hnízdo.
 • Nesluší za vrabcem vejce házeti.
 • Vrabci se hádají o cizí proso.
 • Pro plevy zrna najíti nelze.
 • Bez ostruh na koně nesedej.
 • Čert chce míti nějakou šrůtku.
 • Kdo má jakou stáječku, ať hledá i kravičku.
 • Co plátno chléva zavírati, když v něm krav pokradli.
 • Čím déle kámen na jednom místě leží, tím více mechem obroste.
 • Častá krůpěj i kámen prorazí.
 • Těžko z kamene olej vytlačiti.
 • Kapka mrví kámen ne mocí, ale častým padáním.
 • Kámen se mechem neobalí, jenž se s místa často valí.
 • Dva tvrdé kameny řídko dobré mouky námelou.
 • Na tvrdý špalek tvrdý klín.
 • Naděláš co beran v horku.
 • Beran vlku kalí vodu.
 • Berana po rouně poznáš.
 • Každý čáp má svůj čas.
 • Kdo se k provazu narodí, v zemi neshnije.
 • Kde provaz tenký, tu se trhá.
 • Trojnásobný provaz nesnadno se přetrhne.
 • Topící se i slámy se chytá.
 • Síla i slámu láme.
 • Ze slámy nebude než sekanina a z prkna drtina.
 • Sláma se nehodí než do chomoutu a kroupy do jelita.
 • Dobrá v chomout sláma a v kaftan bavlna.
 • Kde sláma a oheň blízko sebe leží, tam rádo hoří.
 • Vyschnou-li močidla, nezůstane ani žába.
 • Pečené holuby, nelítají do huby.
 • Točí se (pyšní se) jako holub na báni.
 • V čisté trávě seda varuj se hada.
 • Kdo chce hada bíti, opatrnosti potřebí.
 • Hada za ňadra si schová (mužná).
 • Zlatý klíč všecky zámky otevře.
 • Komu Pán Bůh nedal, kovář neukuje.
 • Proto má kovář kleště, aby se nezžehl.
 • Rovně kováno, brzo zbroušeno.
 • Kdo maže, ten jede.
 • Kde nic není, ani čert nebere.
 • Vše na čas, Bůh na věky.
 • Hlemýždi v skořepině nejlíp.
 • Vlaštovky pijí — bude déšť.
 • Svině sytá věchtem zmítá.
 • Nedal Pán Bůh svini rohů, aby netrkala.
 • Lepší své svině pásti, než jiného peníze počítati.
 • Já pán, ty pán, kdo bude svině pásti?

Svině zůstane sviní, byť i zlaté sedlo na sobě měla.

 • Svině když kaliště mají, o čistou vodu nedbají.
 • Sluší mu to jako svini chomout.
 • Kdo se mezi plevy míchá, toho svině sežerou.
 • Svině pytel najde a mošna lotra.
 • Ukálená svině ráda jiné kalí.
 • Když prase připovědí, huod pro ně s pytlem.
 • Vlečeš-li otce ku prahu, povedou tě tvé dítky přes práh.
 • Nové síto na kolík věší, staré pod stůl házejí.
 • Vrabec na střeše zisku nenese.
 • Lepší vrabec v hrsti nežli zajíc v chrastí.
 • Čas růže přináší.
 • Ne všude, kde růže roste, kopřiva také vyrůstá.
 • Žádná růže, není bez trní.
 • Růži trhej, když kvete.
 • Nemilovali bychom růži tolik, kdyby po celý rok kvetla.
 • Nepouštěj se bez vesla na moře.
 • Březová metla vyhání děti z pekla.
 • Žádný dvěma metlami švihán býti nemá.
 • Kdo skoupě seje, skoupě sklízí, aneb: Kdo řídko seje, řídko žne.
 • Kdo na jaře neseje, v jeseni nevěje, aneb: Kdo neseje, ten nevěje.
 • Rané setí často zmýlí a pozdní vždycky.
 • Ze špatného semene nečekej dobrého plemene.
 • Pilné setí vede od čtyř k pěti.
 • Kdo chce žíti, musí síti.
 • Co kdo seje, to bude žíti.
 • Kdo plevy seje, málo nažne.
 • Jiný sil, jiný žne.
 • Nehledej ve sťávě (míze) laje.
 • Za mízky ti lýka dříti.
 • Přetočená struna praská.
 • Prázdný pytel nestojí.
 • Jsi obratný jako sochor v pytli.
 • Nešij pytel hedbávím.
 • Jest stálý jako voda v pytli.
 • Tys to spravil jako svině pytel.
 • Ovčičky mají zlaté nožičky.
 • Jediná prašivá ovce celé stádo nakaziti může.
 • Hrách na stěnu házeti (dobrého napomenutí si nevšimnouti).
 • Nedávej bláznu palici.
 • Proti palici není šermu.
 • Darovanému koni na zuby se nedívej.
 • Na rychlém koni na námluvy nejezdi.
 • Koně nekupuj ušima, ale očima.
 • Schvácený kůň, nalomený luk, usmířený přítel vždy jsou nejisti.
 • Chlivého koně nemáš příliš hnáti.
 • Kdo má koně, snadno k němu sedlo najde.
 • S cizího koně i v prostřed bláta sesedej.
 • Nevoď koně z krčmy, ale do krčmy.
 • Oko páně nejlépe koně vyobročí.
 • Chraň se koně od zadu, ženy od předu.
 • Kůň brůna, žena důra, Janek pachole, řídko z toho trého co dobrého bude.
 • Někdy i kůň o čtyřech nohách klesne.
 • Koně za ovsem běží, oslové ho dostávají.
 • Těžko jest dostati se se psa na koně.
 • Nesedej na koně, nespadneš.
 • Kdyby kůň o své síle věděl, žádný by na něm neseděl.
 • Ani kůň netáhne víc než může.
 • Kůň, který ovsa dobývá, nejméně ho jí.
 • Proto je trh, aby druh druha strh’.
 • Kdo za pluhem kleje, zlé semeno seje.
 • Kdo rád orá, bude brzo bohat.
 • Ohlídej se (pamatuj) na zadní kola.
 • Každé hrábě k sobě hrabou.
 • Kdo spěšně neuhrabuje, mnoho pohrabuje (u sklizně ječmene).
 • Obruč hrubý pomalu se ohýbati musí.
 • Zralou hrušku snadno střásti.
 • Jezdce švec pozdraví, pěšímu se klaní.
 • Co se na jeho říčici dostane, umí zapáliti.
 • Jak řemen stačí, hospodařiti.
 • Náhlá robota nikdy dobrá nebývá.
 • Snadno ve třtí píšťalky dělati, aneb: Snadno v rákosí píštalky řezati.
 • Ne vždycky rak na mlýně, někdy také žába se trefuje.
 • Jaký otec, taký syn, jaká voda, taký mlýn, jaké dřevo, taký klín.
 • Pro hubu na hubu.
 • Hubu zapni a oči napni.
 • Líná huba holé neštěstí.
 • Kdybys byl měl hřebík, byl bys neztratil podkovu, byl by ti neochromil kůň.
 • Ořech tvrdý, zub červivý; mladá žena, kmet šedivý: toho spolku, radím, se střez, věc nejlepší rovná spřež.
 • Zpustlá štěpnice, chudá truhlice.
 • Volu mlátícímu nezavřeš ústa.
 • Cizím volem chleba se nedoořeš.
 • Nezvou vola, aby pivo pil, ale aby vodu vozil.
 • Vola za rohy, člověka za jazyk tahají.
 • Hledí na to jako vůl na nová vrata.
 • Hrne se do toho, jako vůl do kupy sena.
 • Volovi seno, koňovi oves, pacholkovi buchtu, vždy se práce dobře koná.
 • Ani vůl dvojí smrtí neumírá.
 • Kdo sám v peci bývá, jiného tam hledá.
 • Když se v kamnech svítí, dobře u nich dlíti.
 • Nebezpečno olejem oheň hasiti.
 • Jdo mu to od ruky jako ševci smůla.
 • Pěšky jako za vozem.
 • Nemáš-li koně, choď pěšky.
 • Kdo bývá na koni, bývá i pod koněm.
 • Kůň mladý v peníze jde, starý z peněz vychodí.
 • Tlustá kráva špatně dojí.
 • Není krávy, která by telátkem nebývala.
 • Kdo za krávou stojí, lehko dojí.
 • Nepřilívej louže k blátu.
 • Učedník — mučedník.
 • Na křivou díru křivý hřebík.
 • Sedlák je jako vrba, čím častěji ji obroubáš, tím se hustěji obalí.
 • Když prší, seč; když je hezky, suš.
 • Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
 • Nechoď se vším na trh.
 • Co doma uvaříš, to doma sněz.
 • Kde zima, tam drž plášť.
 • Trn v noze, myš v stoze, kde to přebývá, tam dobře nebývá.
 • Myš v tobolce, had v lůně, oheň v podolku, zvyklí jsou hospodářům činiti škodu.
 • Myš nejde na pasť, ale na uzeninu (špek).
 • I střemchou se třída ukrojiti dá (u chleba).
 • Kdo chce mák mít, musí umět plít.
 • Co se na mlýn zasypalo, nechf se mele.
 • Ve mlýně hudba neplatí.
 • Mlýny klepavé lépe melou.
 • Město bez lidu, mlýn bez vody, dům bez střechy za nic nestojí.
 • To je voda na jeho mlýn.
 • Koho oči bolí, nechoď do mlýna.
 • Kdo do mlýna chodí, zamoučí se.
 • Ve mlýně nehuď a ožralce, když spí, nebuď.
 • Drž se starého vína a přítele.
 • Dobré víno i bez věnce vypijem.
 • K dobrému vínu nepotřebuješ hrát.
 • Víno není vinno, že se lidé opíjí.
 • Vejce dnešní, chléb včerejší, víno loňské nejlepší.
 • Panská milost a víno v dřevěné konvi i přes noc zvětrají.
 • Dobré víno nepotřebuje ukazatele a hlasatele.
 • Co do sv. Jiří vína vidíme, to o sv. Havle nasbíráme.
 • Teče-li o sv. Vincenci voda kolejem, dobré víno bude, taktéž jsou-li boží hody jasné.
 • Je-li o sv. Bartoloměji pěkný den, bude pěkný podzimek a dobré víno.
 • Sv. Jan nám to daroval, sv. Žofie nám to vypije (víno mrazem poškozené).
 • Předchůdce vína vínu vítaný (bezinky).
 • Přítel vína, nepřítel lidí (bezinky).
 • Kdo víno kopá, ten pije vodu; kdo víno pije, má velkých zvonů.
 • Vinice nechce modlitby, ale motyky.
 • Který pán na své vinice seje obilí, ten i se svou vinicí zkobylí.
 • Kdyby byl sv. Bartoloměj sv. Matouše bratrem, byli bychom šťastnější ve vinicích; protože co sv. Bartoloměj slíbí, sv. Matouš zkazí.
 • V písku jest lopata a putna doktorem (protože se tam mnoho hnojit musí).
 • Na hlíny mor, na písky dar (t. podzimní deště).
 • K líčení třeba líčidla.
 • Není pšenice bez koukole.
 • Na černém poli pšenička se rodí.
 • Není hospůdky, by nebylo půtky.
 • Proto vlčka bijí, aby se starý vštípil.
 • Vlkovi mluv: nebe! vycení zuby na tebe.
 • Žid křestěný, vlk skrocený, to nepřítel smířený.
 • Co vlk nesežere, domů se navrátí.
 • Vlk i čítané béře.
 • Co vlk schvátí, nerad vrátí.
 • Musí tuhá a tvrdá zima býti, má-li vlk vlka jísti.
 • Kdo chce vlky zlapati, dej jim nejprv mrchu sápati.
 • Vlka po srsti poznáš.
 • Kde se mníš svou péči slože, varuj se tu vlka z ovčí kože.
 • Není dobře vlku stádo poručiti, kozla zahradníkem učiniti.
 • Poruč vlku berana.
 • Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.
 • Z vlka nebude beran, ani ze psa oráč.
 • Tak suď, ať vlk syt a koza celá.
 • Těžko vlka za ucho držeti.
 • Vlk srsti nemění.
 • Leze jako vlk po břiše.
 • Co vlk a kůň pokousá, to se nerado hojí.
 • Mol v drahém rouše, živá ryba na suše, vlci mezi kozami, žák mezi pannami, kozel v zahradě, Němec v české radě, můž to každý rozuměti, že ty věci bez škody nemohou býti.
 • Těžko vlkem orati.
 • Rána se zhojí, ale slovo ne.
 • Slovo dělá muže.
 • Kde nic není, ani čert nebere.
 • Když Pán Bůh dal zuby, dá také do huby.
 • Nehraď se plotem, ale přáteli.
 • Na pohyblivé dřevo i kozy lezou.
 • Lepší přítel v radě než koza v zahradě.
 • Mladá koza ráda líže, stará bere i se solničkou.
 • Čí koza, drž ji za rohy.
 • Je vlny na koze, jako chlupů na žábě.
 • Mnoho křiku, málo vlny.
 • Rozumí tomu jako koza petrželi.
 • Kde je kozel zahradníkem, stará bába poručníkem, tam aby byl čert služebníkem.
 • Bude z něho hospodář jako z kozla zahradník.
 • Čím starší kozel, tím tvrdší roh.
 • Kdo lip krmen, lip táhne.
 • Sytý táhne; nesytý nepotáhne.
 • Dva koně víc utáhnou než jeden.
 • Hlaď sobola po srsti i proti srsti, vždy se hladí.
 • Jazyk hlavě nepřeje.
 • Jazyk bez kostí, ale kosti láme.
 • Hněv a jazyk na uzdě měj, málo mluv, mnoho rozuměj.
 • Dej jazyk na řetěz.
 • Kdo se nechce mrzeti, uč se jazyk držeti.
 • Když je šití, není nití, když je nití, není šití.
 • Ten by musil mnoho nakoupiti nití, jenž by chtěl lidem huby zašiti.
 • Přísloví — napoví.
 • Přísloví neklátí se na křoví.
 • Žeň kozy po svých, z toho nic nebude (někoho odbyti).
 • Dostal košem (byl odbyt).
 • Chytil tam kocoura (sklaplo mu).
 • Z ručky do ručky (říká se, když jeden drahému nedůvěřuje).
 • Co se zdá, to je sen.
 • Oděv, stravu podle stavu.
 • Bohatý šátek a chudý statek dělají na počtech zmatek.
 • Jez chleba a pij vodu, nepřijdeš na chudobu.
 • Kdo chce spořiti, od úst musí začíti.
 • Kdo mála si neváží, po mnohu ať nebaží.
 • Kdo mála nehledí, ten dlouho nedědí.
 • Zpívej, co umíš, dělej, co můžeš, jez co máš, nesahej výše sebe: obstojíš, poznáš.
 • Dělej, jak ti řemen stačí.
 • Zajíce drž, když ho máš; když ho pustíš, víc ho neshledáš.
 • Neudržíš-li za uzdu, za ocas neudržíš.
 • Hloupý všecko skoupí.
 • Kdo ustavičně stavěti žádá, ten jako z žertu schudne.
 • Raději kováře než kováříčka.
 • Sprostota jest největší mýto.
 • Uspořené peníze jsou dvojnásobné peníze.
 • Šetrnost jest jistý výdělek.
 • Šetrnost nad bohatství.
 • Kdo šetří, má.
 • Spoření — bohaté koření.
 • Co sám můžeš spraviti, nechtěj jiným svěřiti.
 • Cizí oko nehledí široko.
 • Nesmělé srdce cti nedochází.
 • Jaké srdce, takový jazyk.
 • Lepší stádo jelenů pod vůdcem lvem, nežli stádo lvů pod vůdcem jelenem.
 • Kde je nejvíc opichaců, nejméně je pšena (u prosa).
 • Pán dobrý a pastýř dobrý v povahách jsou sobě podobni.
 • Na suchém dřevu těžko trhati listí.
 • Dřevo kam se šine, tam padne.
 • Kdo rukama med mícha, prsty olizuje.
 • Ten-li med pije, jenž na brti leze, neb ten-li víno

pije, jenž je kope?

 • Poruč psu, pes ocasu, pes si lehne, ocas se nehne.
 • Pes, který mnoho štěká, málo kouše.
 • Pán Bůh psího hlasu neslyší.
 • Psí hlas do nebe nejde.
 • Pes horší, co mlčky kousá.
 • Drží slovo jako pes půst.
 • Když pes žere trávu, pršívá.
 • Nemůže-li pes kost hrýzti, bude ji lízati.
 • Starému psu a starému sluhovi hotový plat jde.
 • Kdo chce psa bít, snadno hůl najde.
 • Mnoho psů zajícova smrt.
 • Nebuď psa, když spí.
 • Ne vždycky dobrý pes dobrou kost dostává.
 • Nebude z psa slanina, ani z vlka beranina.
 • Pes psa nejí.
 • Lepší rané tele než raný pán.
 • Chovej tele, bude z něho vůl.
 • Kdo co má v komoře, vydává do kuchyně.
 • Kocour rád ryby jídá, nerad však pro ně do vody lízá.
 • Kočka z předu líže a po zadu drápe.
 • Kocour jde, myši v kout!
 • Když kocour není doma, myši mají posvícení.
 • Kočka myší nenechá, liška slepic a vlk ovcí.
 • Čím více s kočkou zahráváš, tím spíše tě škrábne.
 • Co se z kočky narodí, nebude než myši chytat.
 • Neplet se mezi smetí, abys nebyl vymeten.
 • Ženě a klínu nikdy nevěř.
 • Nedůvěřuj koňskému zadku a psímu předku.
 • Lepší klín lipový a hospodář, nežli šafář ocelový.
 • Kdo chce jádro jísti, musí ořech rozlousknouti.
 • Každý řetěz tlačí, byť i články jeho zlaté byly.
 • S velkými pány není dobře třešně jísti.
 • Nes česnek kam chceš, všude česnekem bude.
 • Komu třeba uhle, hledej v popeli.
 • Když je žito plenivé, bylo orání lenivé.
 • Blátivý čas na boty ras.
 • Vrána vráně oči nevyklube.
 • Kam vrána letí, tam jest jí slyšet krákati.
 • Vrána podle vrány sedá, rovný rovného si hledá.
 • Kolik vran bílých, tolik macech dobrých.
 • Nové kružadlo dobře krouží.
 • Dá-li Pán Bůh kravičku, dá též travičku.
 • Která kráva za své vzala, dvojnásobného mléka dávala.
 • Která kráva mnoho řve, ta málo mléka dává.
 • Dáš-li koni ovsa, on ti skáče hopsa.
 • Komu se nelení, tomu se zelení.
 • Kdo ráno vstává, tomu Pán Bůh dává.
 • Kdo hodně podhnojí, tomu se obrodí.
 • Kdo si hledí stromku, chvály dojde u potomků.
 • Sázej na lva znamení, všecko se ti urodí.
 • Hluboké orání ke vzrůstu pohání.
 • Na jaře den, na podzim týden.
 • Úhory orej hluboko, budeš mít klasy vysoko.
 • Kde jest pažit, tam není jetel.
 • Víc uschne za den na poli než za týden doma.
 • Jak zaseješ, tak žíti budeš.
 • Kdo nepracuje, ať nejí.
 • Zítra, zítra! neříkejme, dnes co možná dodělejme.
 • Zítra, zítra, dneska nic! říkává pán z Lenošic.
 • Lepší: chvála Pán Bůh, nežli: dá-li Pán Bůh.
 • Jaký pán, takový krám, aneb: Jaký pán, taková čeládka.
 • Jaké mrvisko, takové chlapisko.
 • Čím lepší krmivo, tím lepší mrvivo.
 • Střež se dělat dluhy, neboť mají nohy.
 • Štěstí když chřestí, boj se neštěstí.
 • Dobře z předu i ze zadu oči míti.
 • Kdo neprohlédá očima, prohlédne měšcem.
 • Neutrácej víc než získáš, sic se na hlavu postříkáš.
 • Kdo chce věděti a znáti, musí se na vše pilně ptáti.
 • Dobrá kniha jest dobrá rada v potřebě, a kdo se drží dobré rady, nedojde brzy vady.
 • Kdo má k čemu příhodný čas, ať na jiný nečeká zas.
 • Cvičení a zkoušení dává umění.
 • Dnem i rokem za pokrokem.
 • Jak co děd tvůj řídil, tak vše nedělej, spíše o to dbej, abys více klidil.
 • Jsou-li v zimě rampouchy hojné, budou lny dlouhé.
 • Rozkvete-li záhy trn, vymetá též záhy žito.
 • Ženci na pole, včely z pole.
 • Viděti divoké husy na odletu, znamená konec babímu létu.
 • Podrží-li strom dlouho list, tuhé zimy můžeš býti jist.
 • Suchý půst, úrodný rok.
 • Více dvě oči než dvě ruce vydělají.
 • Častá dohlídka pohání práci.
 • Pes ve dvoře, menší hoře.
 • Ovce s jehnětem jest za úl včel nejspravedlivější.
 • Rak a pšenice zároveň do zrna rostou.
 • Znáti čas první hospodáře pravidlo.
 • Hosta chlebem, solí, nezdvořáka uvítej holí.
 • Kdo hosta rád vidí, i psa jeho nakrmí.
 • Velké pány měj přátely, ale ne sousedy.
 • Soused za přítele stojí.
 • Lepší blízký soused než daleký přítel.
 • Od dobrého souseda hraditi se netřeba.
 • Jak chodí starý rak, i mladý se učí tak.
 • Kam rád chodí táta, tam i synek chvátá.
 • Bitím podaří se jednoho čerta vyhnati a deset jiných vehnati.
 • Jaká řepa, taká nať, jaké plášti, taká mlaď.
 • Jaké semeno, takové plemeno.
 • Chudá matka spíše sedm dětí vychová, než sedmero dětí jednu matku vyživí.
 • Dítky jsou chudině živý poklad.
 • Než se ženíš, pošli uši mezi lidi.
 • Matku nadcházej, dceru předejdeš.
 • Nežeň se očima, ale ušima.
 • Ožeň syna, kdy chceš, a dceru, kdy můžeš.
 • Služka nestálá nikdy v pěkné sukni nepřichází.
 • Pokud chodíš, potud se hodíš.
 • Lépe státi za svým snopem než za cizím mandelem.