Prohlášení královéhradeckého generálního vikáře Dr. Aloise Frýdka k nepovelené výstavbě kaple v Suchém Dole, vydané v srpnu 1897

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Prohlášení královéhradeckého generálního vikáře Dr. Aloise Frýdka k nepovolené výstavbě kaple v Suchém Dole, vydané v srpnu 1897
Autor: Alois Frýdek
Zdroj: Prohlášení královéhradeckého generálního vikáře Dr. Aloise Frýdka k nepovolené výstavbě kaple v Suchém Dole, příloha k Ordinariátnímu listu, dílu VI. čís. 22., tisk: Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové - 1897
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Zjevení Panny Marie v Suchém Dole

Již za minulých let děly se, jak známo, z mnohých stran nechvalné pokusy, jimž sváděn byl dobromyslný lid k tomu, aby smyšleným a klamným zjevením v Suchodole u Police víru přikládal a aby se tam konaly na potvrzení této šalby poutní průvody. Ačkoliv byli věřící již tenkráte naším Nejdůstojnějším vrchním Pastýřem o nicotě a nepravdě těchto domnělých zjevení, jak sluší, poučeni a před putováním do Suchodolu otcovsky varováni, opakovaly se, bohužel, v posledním čase tyto politování hodné pokusy opět, zajisté za žádným jiným účelem, než aby se k falešným a všeho základu postrádajícím zjevením suchodolským znova pozornost obrátila a dobromyslný lid udržován byl i na dále v bludu o smyšlených zjeveních těch.

Beze všeho povolení církevních úřadů vystavena byla totiž před nějakým časem v suchodolském lese tajně kaple a zavěšen na ní svévolně i zvonek rovněž bez povolení příslušných úřadů.

Obě tyto opovážlivé novoty provedeny byly patrně za tím účelem, aby lid šalebnými zjeveními suchodolskými byl znova – jako až doposud – klamán a k poutím do Suchodolu povzbuzen, z nichž by ziskuchtiví lidé, jichž přičiněním ona vzdorokaple byla vystavena, měli značného užitku na úkor a ke škodě náboženství.

Nahlédneť zajisté každý, že takovýmto trestuhodným počínáním náboženství se nepodoruje, nýbrž spíše jen v lehkost uvádí, poněvadž nepřátelé berou z toho vítanou záminku, by mohli na víru a církev katolickou tím více útočiti a ji zlehčovati. Toto počínání oněch svévolných lidí je ale též, bohužel, smutným důkazem, že původci oné vzdorokaple a jejich přívrženci nedbají rozsudku našeho Nejdůstojnějšího vrchního Pastýře, od něhož byla domnělá suchodolská zjevení po všestranném a náležitém vyšetření věci za klam a podvod prohlášena a zavržena, kterýžto duchovní vrchností vynesený rozsudek má každý pravý katolík uznati a se mu podrobiti.

Toto svévolné počínání třeba však i z té příčiny odsouditi, poněvadž se jím po prohlášení biskupského rozsudku zastává a podporuje vědomě věc nepravá a dobromyslný lid smyšlenými zjeveními klame, co mu zajisté v ohledu náboženském není ku prospěchu a čím původci novot suchodolských uvalují na sebe velikou zodopovědnost.

Poněvadž pak mimo to tito lehkovážní lidé, jimž nejde o náboženství, nýbrž o vlastní zisk, pod rozličnými lichými záminkami také k poutím do Suchodolu vybízejí, zvětšují svou vinu i tím, že jednají vědomě proti vrchnopastýřskému, již před delší dobou prohlášenému zákazu těchto poutí a že svádějí dobromyslný lid k přestupování tohoto zákazu, jen aby své záměry provedli a z poutníků kořistili.

Z tohoto krátkého připomenutí může každý snadno poznati, co jsou suchodolská zjevení, suchodolské novoty a pouti. Ona jsou, jak bylo již svrchu podotknuto, mam a klam, tyto opět jsou vymyšleným, zavržený hodným prostředkem k podporování tohoto klamu pro časný zisk.

Poněvadž účel v poslední době v Suchodole vystavené vzdorokaple – jako všech ostatních bez povolení církevních úřadů tamo svémocně předsevzatých novot – k tomu směřuje, aby se jimi klamná suchodolská zjevení mezi dobromyslným lidem šířila a podporovala a lid těmito zjeveními šálil; a jelikož strojené pouti suchodolské sledují týž zavržení hodný účel, k němuž pojí se mrzká ziskuchtivost a vykořisťování poutníků: proto napomínají se věřící, aby nedali se smyšlenými a lichými zjevy suchodoslskými klamati a obnovuje se tou příčinou z nařízení našeho Nejdůstojnějšího vrchního Pastýře zákaz poutí do Suchodolu, v posledním pastýřeském, o této záležitosti jednajícím, listě prohlášený.

Oznamujíce láskám Vašim tento vrchnopastýřský, následkem dolíčených politování hodných poměrů v Suchodole nutný a jen duchovní blaho věřících na zřeteli mající zákaz, vybízíme všecky v lásce Kristově, aby výstražného hlasu našeho Nejdůstojnějšího vrchního Pastýře v duchu pokory a křesťanské poslušnosti přijali a poutí do Suchodolu se vystříhali vědouce, že by jim tyto nedovolené pouti nepřinesly užitku ani požehnání, nýbrž naopak že by své svědomí hříchem obtíželi.