Pastýřský list biskupa Eduarda Brynycha z 15. října 1893 k tzv. suchodolským zjevením

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pastýřský list biskupa Eduarda Brynycha o tzv. suchodolských zjeveních, sepsaný 15. října 1893,
Autor: Edvard Jan Brynych (jako Eduard Brynych)
Zdroj: Pastýřský list biskupa Eduarda Brynycha, sepsaný 15. října 1893 , tisk: J. Pospíšil - Hradec Králové
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Zjevení Panny Marie v Suchém Dole

Nejmilejší! Již od delšího času vypravuje se, že se zjevila Rodička Boží v Suchodole u Police dívce Ringlově. A proto putují celé zástupy lidí na ono místo v Suchodolu, kde se prý ty zjevy staly. Zbožné jinak duše neuvážily, že církevní biskupský úřad putování toho ještě neschválil.

Takové schválení dává však biskup jen tenkráte, když se vše přísně a svědomitě vyšetřilo, když znalci jako např.: lékaři, právníci a očití svědkové pod přísahou vzati se tak vyjádřili, že není možno pochybovati, že se tu stalo něco, čeho žádná síla přírodní provésti nemůže, čili že tu působil přímo sám všemohoucí Bůh.

O domnělých zjevech v Suchodole nebylo posud žádné takové přísné vyšetřování konáno. A proto nelze schváliti počínání těch, kteří netáží se úřadů církevních, co o té věci smýšlí, do Suchodola nejen na přesvědčenou pouze, ale hned na pouti se vydali. Tím více politování hodnou jest, že se na místě domnělých zjevů bez dovolení úřadů církevních postavila socha Rodičky Boží a křížová cesta.

Známo jest ovšem, že Bůh všemohoucí podnes může činiti a činí divy nepopiratelné, neboť di písmo, není u Boha nemožno nižádné slovo (Luc. 1, 37.). Víme, že Bůh podivný ve Svatých svých (Žalm 63) chce-li, aby někoho za svatého vyhlásil, divy neli zázraky to činí. Tak ku př. zachoval jazyk sv. Jana Nep. neporušeným, ač přes tři sta let v hrobě ležel. Víme, že se Rodička Boží vícekráte opravdu zjevila, ku př. v Lúrdech. Ale zjevy v Lúrdech dokázány nejsou jen tím, že tak Bernadetta o sobě tvrdila, ale že to Bůh zázraky, které se potom dály, dosvědčil. Zázraky ty byly však lékaři i nevědeckými zkoumány a uznány, a svědky očitými přísežnými stvrzeny. Nebylo tu tedy jednáno jen dle povídání lehkověrného a nesoudného lidu, ale vše nejpřísnější zkoušce bylo podrobeno; a co by se poněkud jen přirozeným spůsobem vysvětliti dalo, za zázrak přijato nebylo. Ale o zjevech a domnělých divech suchodolských nic takového jako v Lúrdech dokázáno není. Naopak celá věc, pokud nám z podaných zpráv a vydané o tom knížce známo jest, velice podezřelá jest a to z mnoha příčin.

Předně velice nápadně jeví se tu napodobení zjevů v Lúrdech. Rozpomeňme se, že padělaný (falešný) peníz podoben jest pravému, ale lidmi jen poněkud rozvážnými poznán bývá. – Dále dle knížky o Suchodole vydané pravila prý „mocná paní“ jenž se dívce Ringlově zjevila: „Já jsem slovo Boží“ – což je nesmysl, a což by Panna Maria o sobě jistě neřekla. Pocházejí tedy ta slova, jak se zdá, buď z mysli chorého děvčete, neb jak se též povídá – z podvodu. Zázraky nižádné dokázány nejsou. Co se o nich povídá, není buď spolehlivá pravda, anebo dá se spolehlivě vysvětliti.

Dále uvažujte, nejmilejší, že takovéhle pobožnosti proti vůli církve svaté konané jsou na škodu náboženství našeho, jelikož dávají nepřátelům našim příležitost k posměchu a potupám, jako se Bohužel v jistých novinách již stalo.

Uvažujte, nejsou-li poutníci suchodolští klamáni lidmi kteří z nich míti užitek.

Běda, třikrát běda, bude ovšem těm, kteří by se byli odvážili takovouto hru s věcí nejsvětější a s dobromyslným lidem ze zisku stropiti. Bůh nebývá posmíván.

Ani poutníci sami, kteří tedy nyní již poučeni jsou, nebudou bez hříchu, neposlechnouli, a budou-li konati pouti a pobožnosti, které církev svatá dosud neschválila a to tím více, že mnozí z nich kvůli pobožnostem takovým, přikázané pobožnosti zvláště naší svatou v neděli opomíjejí.

Napomínáme tedy všechny věřící, aby od pouti do Suchodolu ustáli, dokud církevně povoleny nebudou, spolu pak varujeme před kupováním všelijakých písniček a modlitbiček i obrázků o Panně Marii suchodolské opakujíce, že to vše bez církevního schválení a ze zisku se děje.

Bude-li třeba, dáme vše soudně vyšetřiti, a co soudci a znalci shledají, Vám potom oznámíme.

Nakonec připomínám vám slova svat. Pavla řkoucího: Poslušni buďte správců svých a buďte jim poddáni; oniť zajisté bdí (nad vámi) jako ti, kteří mají počet vydati za duše vaše. (Hebr. 13, 17.). Prosímť pak Vás, bratři, abyste strpěli slovo (tohoto) napomenutí, neboť jsem Vám krátce psal. (Herb. 13, 22.). Milost (Boží) se všemi Vámi. Amen.