Pamětní kniha obce Žižic/2.Jak se obec Žižice odloučila

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pamětní kniha Obce Žižice
Podtitulek: 2. Jak se obec Žižice odloučila
Autor: různí autoři
Zdroj: ebadatelna.soapraha.cz
Licence: Bez licence

Jest družno podotknouti, že dokud obec Žižice s druhýmy obcemi spojena byla bývalo málo zástupců obce Žižické zvolených v roce 1879 při volbě do obecního zastupitelstva s velkou tíží zvolen byl p. Ant. Linda čp. 20, kterými z milostivého nadělení od zástupců spojených obcí byl zvolen za radního a to proto, aby prý měl kdo vybírati daně aj. dle výpovědí jich. Štorek Jos. však častokráte vytýkal občanům Žižickým, proč se nemají dohodnouti při volbě aby zvolili více členů do obecního zastupitelstva z obce Žižické, že se snad najdou také tak postačitelní občané jako z druhých obcí? Teprve roku 1882 při volbě nového zastupitelstva obecního pro nové tříletí přičiněním několika čilejších občanů zvoleni 3 členové do výboru z obce Žižické, což bylo značným krokem kupředu za samostatnosti. Zvoleni byli p. Tlustý Jos., Ant. Lida čp. 20 a Jos. Štorek. Z oněch 3 členů byl zvolen Josef Štorek za II. radního pro ony spojené obce. Témuž pak připadl v obci Žižické ukládá vybírati daně, školní platy a přirážky a vůbec obecní záležitosti místní spravovati. Mnohými projevováno začasté přání, by se obec Žižice oddělila od obcí spojených a stalo se samostatnou místní obcí. Věci samé ujal se energicky za souhlasu všeho občanstva druhá radní Josef Štorek. Svolal schůzi všech občanů v záležitosti té, přednesl občanům zdali si přejí aby obec Žižice byla odloučena a mají-li se učiniti k tomu potřebné kroky. Pan Zeman Josef majitel usedlo čp. 7 a 24 ujal se slova a praví, že by vždycky bylo prospěšnější, kdyby obce zdejší bude samostatnou, výlohy, které platíme k spojeným jsou takřka zahozené, že zde obec jest jako zatmělá žádného polního hlídače ani posla nemáme, tudíž jest na čase aby se věc ta započala. Za souhlasu všech občanů sepsal Jos. Štorek zápis schůze té ve které usneseno jednohlasně, aby se učinili kroky za odloučené se. Zápis ten byl sepsán na začátku prosince r. 18833 Štorek Jos. Uznal potřebu, aby se učinilo veřejné vyhlášení, že obec zdejší se odloučí a pakli by s tím vzešly výlohy, že obec zdejší je uhradí sama. Vyhláška za byla po 14 dní vyvěšena t.j. až do konce prosince 1883, za kterýžto čas uveřejnění nepřišlo žádných námitek. V následujících oné schůze podána dne 7. ledna 1884 žádost obecnímu zastupitel Lunkovskému. Žádost ona byla však ve schůzi ze dne 10. ledna 1884 odmrštěna, pročež zástupci zdejší věc sdělili občanům. Štorek Josef ujal se věci té poznovu a za souhlasu všech občanů dne 11. ledna 1884 sepsal žádost k slav. okresnímu zastupitelství následovně:

Čís. Jed. 1 Slavné okresní zastupitelstvo ve Slaném!

Obec Žižice byla mocí zákona obecního ze dne 17. března 1849 s obcí Lunkov, Vítov a Blahotice v jednu místní obec spojena a trvá až dosud v svazku tomto. Za tu dobu vzali okolnosti takovou na sebe tvářnost, že toto prospěch naší obce vyžaduje, by se stala sama o sobě obcí místní. Za tou příčinou usnesli jsme se níže podepsaní, většina to občanů obce Žižické k volení oprávněných na tom, že vystoupíme ze svazku obcí Lunkov, Vítov a Blahotice, abych opírajíce se o nový zákon obecní ze dne 26. listop. 1874 č. 87.z.z. utvořili vlastní obec místní. Podali jsme nejdříve žádost odloučení se k slavnému obecnímu zastupitelstvu spojených obcí Lunkov, Vítov a Blahotice, ježto byla však odmrštěna. Prosíme tedy , aby nám rozloučení toto mocí zemského zákona vymoženo bylo a podáváme spolu k tomu tyto důvody:

  1. Obec Žižice byla s obcí Lunkovskou tolika za tou příčinou spojena, aby se správa usnadnila a výloh se umírnilo. Zatím se však ukázalo že správa obecní stala se zapletenější a obtížnější i výloh více se naskytuje při tom spojení než kdyby obec naše sama o sobě stála.
  2. Má obec naše tolik (tj. 42) oprávněných voličů že si z nich dá zvoliti počet obecních zástupců zákonem určený.
  3. Obec naše má pozemků (567 jiter75◦▫) výměry s čistým výnosem 6516 zl. 56kr., z nichž platí dle přiloženého archu daní 1667zl. 38kr.
  4. Dle přílohy vládne obec naše jměním X zl. Y Kr. a její roční příjem vynáší X zl. Y Kr. objeví-li se schodek, uhrazuje se obecní přirážkou. Má tedy dost prostředků, aby sama o sobě vyhověla závazkům, jakéž by jí z působnosti přenesené vzešly.
  5. Konečně jsou obce, co se týče obecního jmění docela vyrovnány, poněvadž si je spravuje každá obec zvlášť c.k. daně, školní plat a jiné poplatky platí za sebe.

V Žižicích dne 12 ledna 1884 Podpisy: Jos. Štorek – radní a správce obce Jos. Zeman č.7, Ant. Linda čp.20, Ant. Adamec 22., Jos. Richtr. 14., Ant. Tůma 8., Ján Malec 2., Ant. Štorek 13., Ant. Procháska 5, Ant. Fiala 1., Frant. Malec 29., Ján Procháska 23, Urks Frant. 25., Jos. Steiner 27., Jiří Richtr 26., Ján Beránek 6, Alois Ušák, Fr. Lukáš 3, Linda Ant. č.18

Žádost tuto podal Jos. Štorek radní k okresnímu zastupitelství dne 13. ledna 1884, proti níž spojené obce kladly tak tuhý odpor, který musela obec zdejší vždy odůvodnit, tak že záležitost ta se vlekla až skoro do konce roku 1884.   Na to obdržel obecní úřad v Žižicích dopis pod čís. 705: Ctěnému místn. představenstvu v Žižicích. Veleslavný zemský výbor král. Českého smluviv se s vys. C.k. místodržitelstvím, usnesl se na základě zákona ze dne 26. listop. 1874 č. 87 z.z. povoliti, aby osada Žižice vyloučena byla z místní obce Lunkova a aby ustanovena byla co samostatná místní obec. O tom se následkem vynesené veleslv. Zemského výboru ze dne 17. pros. 1884 č. 42621 s tím doložením věděti dává, že učiní c.k. politické úřady opatření, aby vyloučení bylo provedeno. Z výboru okresního v Slaném dne 26. pros. 1884. Jos. Hlaváček – starosta

Spojené obce obdrželi totéž vynesení následkem toho pan starosta spojených obcí p. Němeček Alois v Lunkově sestavil seznamy voličů, které byly vyloženy, pak vypsal volbu která se vykonala na konec dubna 1885 a zvoleni byli do zastupitelstva obecního: Jos. Zeman, Jos. Štorek, Ant. Linda č.20, Ant. Procháska, Jos. Tlustý, Ant Bernášek, And. Linda č.18 a Štorek Ant. Až do té doby bylo představenstvo v Lunkově předsednictví míst. Školní rady ve Vítově, kde sídlil p. Václav Šrámek I. radní. Od dosavadního starosty spoj. obcí p. Aloise Němečka bylo nově zvolené obecní zastupitelstvo svoláno k volbě představenstva, v níž ustanoven p. Zeman Jos. co správce volby. Jelikož hlavní péči měl v té věci Jos. Štorek, odměnili také občané jeho záslužnou práci tím, že svěřili čestný úkol, zvolivše ho prvním starostou obce Žižice. Prvním radním byl zvolen p. Zeman Jos., jehož zásluhou jest že obecního starostu v jednáních podporoval II. radní zvolen byl p. Ant Linda č. 20. Ode dne 25. května 1885 se stala obec Žižice samostatnou, načež představenstvo započalo vedení správy obecní blahodárně a spokojeně.   Když obec Žižice se stala samostatnou, žádali zástupci ostatních spojených obcí, aby obec zdejší vydržovala představenské, na strážníka a na úřední věci výlohy až do konce července 1885, proti čemuž se oni tří zástupci z obce Žižice opřeli s tím doložením, že spojené obce mají zařízeny úřední potřeby, obec Žižická že ošatila a ozbrojila strážníka na svůj náklad, který pak sloužil všem obcím a že teď nežádá náhradu, tudíž výlohy zaplatí jen dokonce května 1885, poněvadž ode dne 25. května 1885 se obec zdejší řídí sama a pořídila si strážníka. Dále chtěli a donucovali všemožně p. zástupci obcí dosud spojených aby obec Žižická následkem odloučení se, udělila výslužné (pensi) Václavu Brožovskému co strážníkovi, proti čemuž se zástupci zdejší obce opřeli a rozhodně se vyslovili, že to bylo jeho štěstím, že byl strážníkem, tak pensi obec zdejší mu nedá. Sluší podotknouti, že jakkoliv p. zástupci obcí Lunkov, Vítov a Blahotice takovou mocí donucovali zdejší obec k udělení pense Václ. Brožovskému, když jej propustili z citů mu nedali nic.