Ottův slovník naučný/Revise

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Revise
Autor: Ferdinand Heller mladší, J. Kohout, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 625–626. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Revize

Revise [-ze], z lat., opětná přehlídka, přehlížení, zkoumání.

R. v účetnictví značí zkoumání účtů, knih zvláštními úředníky, revisory; další ještě zkoumání vyšší nějakou instancí slove superrevise.

R. v politice (na př. r. ústavy, zákonů atd.) tolik jako oprava.

R. v knihtiskařství poslední korrektura před tiskem na čisto.

R. čili dovolání (v právn.) jest stížnost na rozsudek odvolacího soudu a jest přípustna, ať jím rozsudek prvé stolice byl změněn nebo potvrzen. V onom případě však staví jeho vykonatelnost, v tomto nikoliv. Lhůta k podání revisního spisu, který nutno podati u soudu prvé stolice, činí 14 dní od doručení rozsudku. Opožděnou r-si již tento soud odmítne. Jeden stejnopis včas podané r. doručí soud druhé straně a ta má právo ve 14 dnech od doručení stejnopisu podati zodpovědění r. Když podána byla odpověď nebo když marně uplynula lhůta k jejímu podání, prvá stolice předloží r-si se všemi svými spisy soudu odvolacímu, a ten, připojiv své spisy, předloží ji nejvyššímu dvoru soudnímu. R. jest přípustna pouze z důvodů zákonem přesně stanovených. Důvody těmi jsou: 1. zmatečnost rozsudku; 2. nedostatečnost řízení odvolacího, která byla způsobilá znemožniti úplné projednávání a důkladné posouzení sporné otázky; 3. že rozsudek druhé stolice v hlavním bodě založen jest na skutkové okolnosti, které ani ze spisů prvé ani druhé stolice vyvoditi nelze; 4. nesprávné právní posouzení a rozhodnutí pře. Nejvyšší soudní dvůr rozhoduje o r-si obyčejně v sedění neveřejném. Kdyby toho bylo třeba, může však naříditi i líčení ústní. Je-li třeba zjistiti důvody stížnosti pod č. 1. a 2. uvedené, nařídí zjištění jich dožádanému soudci. Rozhodnutí nejvyššího soudního dvora týká se obyčejně věci samé. Uzná-li však nejv. soud. dvůr, že rozsudek odvolacího soudu jest zmatečný (§ 477 č. 4 a 5), aneb že jest tu revisní důvod č. 2, zruší rozsudek a nařídí odvolacímu soudu, aby provedl nové líčení a rozhodl znova. Soudu I. stolice nařídí se nové projednání a rozhodnutí jen tehdy, když nejv. soud. dvůr shledá, že již řízení v I. stolici provedené bylo zmatečné. Soud II. neb I., jemuž spor k novému projednání a rozhodnutí byl vrácen, jest při dalším řízení a novém rozhodnutí vázán právním náhledem, který nejvyšší soud. dvůr ve svém rozsudku vyslovil. Shledá-li nejv. soud. dvůr, že r. jest patrně svévolná, neb že byla podána za tím účelem, aby spor byl prodloužen, může dovolateli neb jeho advokátu uložiti pokutu pro svévoli. – Ve věcech nepatrných jest r. vůbec nepřípustna. Hlr.

R. berní (einfache Revision)

R. katastru viz Reambulace.

R. kolkové (Stempelrevisionen)