Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Mateřská škola

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Mateřská škola
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 975. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Mateřská škola

Mateřská škola jest vychovávací ústav pro nejútlejší mládež od 3 do 6 let. Právo jejího bytí založeno jest nejen v lidumilství, ale jest dáno i cíli rozumné sociální politiky každé jen poněkud větší obce: aby bylo co možno málo zanedbávané mládeže. Škola ta, poněvadž se plní převážně jen dětmi chudiny z tříd pracovních, jimž není dáno času dbáti o přiměřené jich vedení, má pro výchovu každého ji navštěvujícího jednotlivce, když ne jiný, aspoň praeventivní význam. Jsou-li jesle a opatrovny ústavy ošetřovací, jest úkolem mateřské školy též výchova dítěte, kde pěstounka zastupuje matku. Vychovatelský základ škol těchto vytknut již Komenským v Informatoriu školy mateřské, třeba že jest psáno jen pro kruh jednotlivé rodiny. Dítky škole nepodléhající buďtež zde zaměstnávány přiměřeným pěstěním ducha (naváděním smyslů k pozorování, buzením napodobivosti a tvořivosti, hrami, zpěvem, příkladnými povídkami, básničkami, hovorem o předmětech a obrazích i v přírodě) a cvičením těla. Uvedeny sem též některé hry Froeblovy (stavění krychlí, špalíčků, kladení hůlek, destiček, skládání z papíru), aby cvičen byl důmysl a zručnost dítěte. Ačkoliv vylučuje se vyučování ve formě školní, jest přece m. š. důležitou částí všeobecného vychování majíc děti činiti způsobilými k obecnému vyučování školskému. Obtíž nesnadného i z jiných příčin úkolu pěstounčina zvyšuje se nezbytným zde požadavkem paedagogickým, aby pěstounka, vystihnouc individuální povahy svěřených dítek, dovedla je šlechtiti. První m-ké š-ly zřízeny v Praze r. 1869 (2), r. 1880 bylo jich šest, r. 1890 šestnáct, r. 1896 osmnáct. M-kých škol a opatroven bylo v Čechách do r. 1895 přes 125, na Moravě 48, ve Slezsku 3. Náklad na zřizování a vydržování vedou namnoze obce, jinak též továrny, spolky, spořitelny, kláštery. Ústřední Matice školská založila v poslední době 20 m-kých škol. I kde obec na sebe vzala náklad na m-kou š-lu a učitelské síly, zbývá dobročinnosti veliké ještě pole šacením a stravováním mládeže. Tak v Praze v l. 1869—90 na m-kých š-lách bylo ošaceno 18.782 dítek, masitou polévkou stravováno 8767 a rozdáno chleba 42.335, začež vydáno úhrnem 166.543 zl. M. š. rozšířena jest v Německu (Mutterschule, Kindergarten), a ve Francii (l’école maternelle, dříve salles d’asile), kde její původ sahá až do r. 1779, jest nyní na 6000 školek. U nás dobře redigované listy »Pěstoun« (red. A. K. Viták) a »Mateřská škola« (red. Bož. Studničková) slouží zájmům vychovatelství m-kých škol. Srovn. Dětské zahrádky.