Ottův slovník naučný/County

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: County
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 679–680. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Borough
Heslo ve Wikipedii: Anglická hrabství

County [kha͡unti], shire, comitatus, hrabství v Anglii, Skotsku a Irsku, důležitý správní obvod v politickém rozdělení země. Sahajíce původem svým až do doby anglosaské, stala se hrabství v nepřerušeném, obdivuhodném vývoji svém základem samosprávy, finančního, vojenského a soudního zřízení země, jakož i parlamentární ústavy. Staré hrabství anglosaské (shire) s hrabským sněmem a soudem (shiregemôte) a sheriffem (shiregerêfou) v čele dělilo se na menší okresy, setniny (hundreds), jejichž organisace během dob zašla. V době normanského výboje dostala se správa hrabská do větší odvislosti na koruně tím, že král sám jmenoval na odvolání sheriffa (vicecomes). Za Eduarda I., II. a III. zároveň s vytvořením parlamentu byla samospráva hrabská se státní správou v oboru vojenství, soudnictví, policie, bernictví v náležitou organickou souvislost uvedena a soustava tato též na četná města rozšířena. C. bylo zároveň základem zastoupení v parlamentu a vypisování voleb do sněmovny obecných. Toto zřízení hrabské udrželo se i v době Tudorovců a doplněno bylo vývojem farností (parishes), jakožto nejnižších okresů hlavně pro účely chudinství; na něm odrazily se absolutistické snahy Stuartovců. Během XVIII. a XIX. stol. uvolnila se namnoze pevná organisace hrabských svazků. Staré úřady hrabské sheriff, lord lieutenant, coroner a j. pozbyly namnoze své někdejší obsáhlé působnosti, která přešla částečně na soudce smírčí (justices of peace), zvláště na jejich sborová sezení čtvrtletní (quarter sessions). Na místo jiných samosprávných orgánů hrabských vstoupili placení zřízenci státní na ústřední správě závislí. Nicméně udržela se stará hrabství (t. zv. old c-ties) počtem 52 v Anglii a Walesu až na naši dobu. Reforma správy hrabské provedena byla Local government Actem ze dne 13. srp. 1888 (51 a 52 Vict. c. 41), kterým byly obvody hrabské rovnoměrněji upraveny, rozmnoženy, a právo hrabství mnohým městů uděleno, tak že vzniklo celkem 122 hrabství správních (administrative c-ties) vyjímajíc Londýn. Pro každé hrabství správní zřízeno bylo dle vzoru Municipal Corporations Actu zastupitelstvo hrabské (County Council) skládající se z Chairmana (Mayora), County-Aldermenův a County-Councillorů, volených obdobně jako zastupitelstva městská. Počet hrabských zástupců stanoví Local Government Board; volba děje se na 3 roky. Předsedou hrabské rady a náčelníkem hrabské správy jest chairman (v městech hrabských mayor). Na C. Council přešla z dosavadních Quarter sessions smírčích soudců téměř všechna působnost správní (county business), majetková a berní, péče o veřejné ústavy hrabské (mosty, silnice, budovy, blázince a jiné). Policie hrabská má býti opatřována smíšenými výbory z County Councilu a Quarter Sessions (Standing joint commitee). Správa hrabská podřízena jest ústřednímu Local Government Boardu a mohou býti na ni přeneseny též některé úkoly správy státní, pokud s hrabstvím souvisí. Stará hrabství trvají vedlé nových správních hrabství dále se svými hodnostáři, sheriffem a lord-lieutenantem, z nichž prvý jest civilním, druhý vojen. představitelem koruny. Také v soudní organisaci hrabské nestalo se žádných změn. Reformou hrabské správy z r. 1888 dostalo se však obyvatelstvu venkovskému většího účastenství na samosprávě hrabské, podobně jako lidu městskému reformou municipální z r. 1835; zároveň učiněn byl tím důležitý krok ku provedení volených zastupitelstev samosprávných a podrobení jich ústřednímu dozoru státnímu. Právo hrabství a tím vyloučení ze svazku hrabského bylo za středověku udíleno jednotlivým větším městům, t. zv. c. corporate towns. Act 3 Geo. I. c. 5 vyčítá jich v Anglii 12, ve Skotsku 1 a v Irsku 11. Reformou z r. 1882 bylo 62 větších měst za hrabství správní (county boroughs) prohlášeno.

Podobně jako v Anglii slují větší samosprávné obvody v Severoamerických Obcích c., jejichž objem i lidnatost od státu ke státu se různí. Rovněž správa hrabská jest velmi rozmanitým způsobem v jednotlivých státech upravena. C. governement má převahu zejména ve státech jižních. C. mívá obyčejně své hrabské sídlo (c. seat, c. town) s hrabským soudem (c. court), sheriffem, coronerem a j. úředníky, jakož i se zastupitelstvem hrabským (c. board, c. commissioners) v čele. — Srovn. J. Palacký, O samosprávě anglické (Praha, 1881); dr. B. Rieger, O samosprávě v Anglii (»Osvěta«, 1889); O samosprávě ve Spojených Státech (t., 1890). Srovn. též Britannie Velká, ústava. Tkl.