Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. l. 1547

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. l. 1547
Autor: Karel Tieftrunk
Zdroj: TIEFTRUNK, Karel. Odpor stavův českých proti Ferfinandovi I.
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha: V kommissi u Františka Řivnáče, 1872.
Licence: PD old 70
Související: Autor:Ferdinand I. Habsburský
Související články ve Wikipedii:
Stavovský odboj roku 1547

Obsah[editovat]

 • Předmluva (bez nadpisu)
 • Úvod. Povaha dějin českých v 16. stol. až do r. 1547
  O Jednotě bratrské, o stavu městském a o sněmích v oné době.
 • I. Začátky sporu mezi Ferdinandem I. a stavy českými l. 1546
  Úmysly cís. Karla V. v říši německé. Sněm obecný stavům českým k 26. červenci položený. O hotovosti zemské na témž sněmě uzavřené. Jednání o smlouvu s Moricem saským. Fridrich saský a Filip heský do říšské klatby dáni. Psaní Fridrichovo k stavům českým. Pře Dobrolucká a Grinheimská. Přípravy královy k hotovosti zemské a odpor proti ní. Mustrování lidu krajského. Věci Jáchimovské a ležení u Kadaně. Smlouva mezi Ferdinandem a Moricem učiněna přes odpor stavu městského. O výpravě proti Fridrichovi. Trestání stavův nepovolných. Závěrečné poznamenání.
 • II. Přípravy Ferdinanda I. k novému polnímu taženi proti Fridrichu saskému l. 1547
  Válečné prospěchy Hanuše či Jana Fridricha. Ferdinand žádá Pražan a jiných stavův za pomoc. Odpovědi k tomu od stavův učiněné. Demokratický původ odporu proti králi. Mandát královský dne 19. ledna vydaný. Odpověď obcí Pražských. Král dále se pokouší o to, aby stavy k válce naklonil. Obecná nechuť proti onomu mandátu. Smrt králové Anny. Psaní královo k Pražanům v příčině dotčeného mandátu. Příčina odporu stavův českých. Odjezd králův do Litoměřic a jednání jeho tam se stavy.
 • III. Odpor stavův proti politice královské
  Neodhodlanost konšelských úřadů v městech Pražských. Zmahání se odporu v obcích Pražských a jednomyslnost jejich. Přátelské snešení obcí Pražských a význam jeho. Žádost všech tří stavův za obecný sněm. Potupné písně na krále a císaře. Povaha odporu a další karakteristika smýšlení lidu. O přátelském snešení všech tří stavův proti mandátu královskému. Odpovědi královské v příčině obecného sněmu a služebníkův dvorských. O pozůstalosti Štěp. Arnolta a o minci lehké. Vítězství Fridricha saského u Rochlice dne 2. března. Nové válečné přípravy Ferdinanda I. Poselství Hanuše Fridricha k Pražanům. Sjezd stavův o středopostí v Praze. Odpovědi stavův Fridrichovi. O vzetí Jáchimova skrze lid saský. Další jednání stavův. Artikulové snešení přátelského. O hotovosti zemské a o zřízených osobách. Úvaha o jednání stavův v středopostí.
 • IV. Povaha odporu a marné pokusy o uklizení jeho
  O vtrhnutí lidu Moricova do Čech. Psaní a zlé domnění o témž vpádu. Příběh Žatecký. O Kašparu Pflukovi. Nedostatky ve správě věcí vojenských při stavích. O vojsku císařském. Zřízené osoby učiní některá opatření vojenská a hledají pomoci v ostatních zemích koruny české. Král vypraví ze Žlutic posly do Prahy. Výstražné listy k zříz. osobám ze severních krajův. Marné jednání Fridrichovo o jednotu se stavy českými. O schůzích Kaš. Pfluka s Thumshirnem a s posly Fridrichovými. Zprávy o váleč, silách českých a Fridrichových. Ferdinand I. sjede se na výpravě své s Karlem V. v Chebě. Odpověď Pražan a zříz. osob k poselství Žlutickému. Psaní královo a císařovo do krajův království českého. Odpor obcí Pražských proti konšelům. Odpověď Pražan k onomu psaní král. a cís. Marné snahy zříz. osob o narovnání sporu mezi císařem a Fridrichem. Nové jednání téhož Fridricha o smlouvu se stavy. Výprava Karla V. z Chebu. Opatření Thumshirnovo a jiných vojevůdcův proti němu. O rozmluvě Kašp. Pfluka s vůdci saskými v Slavkově. Thumshirn vezme Karlovy Vary, Chomútov a Červený Hrádek. Smutný stav Pflukův. Příčiny nerozhodného chování se zřízených osob.
 • V. Po bitvě u Mühlberka vrátí se král do Čech a strojí se k pokoření stavův
  Sněm od stavův dne 18. dubna zahájen. Schůze v kolleji Karlově dne 20. dubna. Jednání o přistoupení nejv. úředníkův a soudcův zemských k snešení stavův. Nové poselství cís. a král. v Praze. Odpověď stavův k němu. Karakteristika stavův na sněmu shromážděných. Jednání Fridrichovo se stavy jednotlivých zemí koruny české. O vítězství Mühlberském a účinek jeho v Praze. Předešlá odpověď k císaři a králi změněna. Bouře z toho v Praze vzešlá. Cesta poslův k císaři a králi i nazpět do Prahy. Poselství cís. a král. k stavům v Praze. O těžkém stavu Kaš. Pfluka. O přednesení poslův cís. a král. a úvaha o něm. Přímluvy stavův v příčině téhož poselství. Přiznávací listové stavův ze Starého města ke dskám uloženi. Nové poselství k císaři a králi. Ferdinand vraceje se do Čech, obešle některé stavy do Litoměřic. Mandát královský o krajův a proti Pflukovi. Záměry královy a jednání jeho se stavy v Litoměřicích. Hnutí z toho v Praze a těžký stav úřadův konšelských. Poslové Pražanů v Litoměřicích. Král vyhledává pomoci vojenské u Morice a císaře proti stavům. Korrespondence o to činěná. Řádění lidu královského v Litoměřicích. Martin Nosidlo. Dne 1. července vydá se král z Litoměřic do Prahy
 • VI. O pokutování stavův, jmenovitě měst královských
  Příjezd králův do Prahy dne 2. července. Pobouření lidu proti žoldnéřům královským. Poslové Pražan před králem na hradě. Jitření se lidu obecného proti konšelům. Poslání královské do měst Pražských. Král chystá se k potrestání Pražanův a druhého poselství jejich k sobě nepřipustí. O prostopášnosti lidu válečného. Zbouření z toho vzešlé v městech Praž. Nové poselství ku králi vypraveno. Obce znovu se bouří, ale přípovědí královskou upokojí se. Obeslání Pražan před krále k 8. červenci. Soud královský nad nimi. Artikule, jež Pražané podniknouti musí. O statcích Pražanům skonfiskovaných. Žádosti Pražan za úlevu od krále odmrštěny. O obeslání jiných král. měst a vyšších stavův před soud královský. O těžkém stavu vězňův na hradě Pražském. Pokutování měst a další konfiskace statkův.
 • VII. Politické, soudní a náboženské změny, jež Ferdinand I. po událostech r. 1547 v Čechách spůsobil
  Krvavý sněm na hradě Pražském a snešení na něm učiněná. Pokutování některých ještě osob v městech Pražských. Kterak král ne statky konfiskovanými naložil. O navrácení některých privilegií, statkův zádušních a některého jiného zboží městům. Král obmezí samosprávu Pražan a ostatních měst královských. O hejtmanech a rychtářích v Praze, a o rychtářském úřadě v ostatních městech královských. O Aktách Ferdinandových. Král odjede dne 10. října do Augšpurku. Stav věcí v Praze po odjezdu jeho. O appellacích na hradě Pražském. O Jednotě bratří českých. Úvaha závěreční.
 • Příloha: Přátelské snešení stavův