Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/At-Až

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: At-Až
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 29-32.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

ataktický, nepořádný, ataxie, nepořádek
ataman, velitel kozákův
atavismus, dědičnost
atelektasie sploštělost plic
atelier (v. ateljé), dílna umělecká
atellana, starořímská veselohra
athanasie, nesmrtelnost
atheista, neznaboh, bezbožec, atheismus, upírání božstva, bezbožství
Athena, bohyně moudrosti
Atheneum, vyšší škola, časopis
athleta, zápasník, silák, athletický, silácký, svalnatý
athymie, sklíčenost, skleslost ducha
atimia, bezectí
Atlas, báječný obr, jenž nese zemi, atlanti, sochy podpůrné (místo sloupů),
atlas, 1. látka (metr atlasu); 2. sbírka map (v atlantu); 3. horní obratel šíjový
atmosfera, ovzduší, atmometr, výparoměr
atoll, ostrov korálový
atom, částečka nedělitelná, nedrob, prvek
atonický, bezpřízvučný, ochablý
atonie, ochablost
atout (v. atú) trumf(y)
atramentum, čerň
atresie, zarostlost, neprůchodnost
atrichie, nedostatek vlasů
atrium, hlavní síň domu u Římanův
atrofie, úbyť, nevýživnost
atropa, rulík, atropín, lék i jed
attaché (v. atašé), podvyslanec, attachement (v. atašmán), oddanost
attaque (v. atak), útok, attakovati, útočiti
attemperator, předhřívač (kotel)
attentát, útok vražedný
attenuace, zředění
attest, vysvědčení, attestovati, stvrditi vysvědčením
attický, 1. z Attiky pochodící; 2. jemný, atticismus, jemnost zvl. v řeči
attila, maďarská čamara (husarský kabát)
attituda (v. atytyda), trvání těla v poloze jisté
attrakce, přitažlivost, věc lákavá, nad jiné poutavá
attrappe, léčka, klam
attrappovati, dopadnouti při skutku
attribut, přívlastek (v mluvnici), příznak (v umění), attributivný, přívlastkový
Au = aurum, zlato
au contraire (v. okontrér), na opak
au courant (v. okurán), v běhu, v běžné ceně
au porteur (v. ó —ér), majiteli svědčící, na majitele
Audaces fortuna iuvat, Smělým štěstí přeje
Audiatur et altera pars, Slyšena buď i druhá strana!
audiometr, přístroj k měření sluchu
auditor, vojenský soudce, auditoriat, sbor, stav vojenských soudců
auditorium, poslucháčstvo, posluchárna
Auf! Vzhůru
au fait (v. ofé), při věci, znalý čeho
auflauf, nákyp
aufpassen, číhati, míti pozor
aufputz, výstroj, výzdoba
aufsatz, nástavek, násadek
aufschlag, výložek
auftakt, přeďrážka
auftrag, rozkaz
aufwartung, poklona, návštěva
aufzug, zdvihadlo, vytahovadlo
Augias, král bohatý na stáda, Augiův chlév, plný nečistoty, nepořádku
augit, nerost podobný amfibolu
augment, přímnožek (v mluvnici), augmentace, rozmnožení, zvětšení,
zvýšení, augmentační zásoby, pro vojsko v stanicích doplňovacích
augur, hadač (římský)
august, srpen
augustus, vznešený, Augustus, první císař římský
aukce, dražba, licitace, auktor, původce, spisovatel, auktorita, vážnost, vliv
aul, horská osada u východních národů
aula, loď chrámová, síň slavnostní
auramin, žluté barvivo
aureola, zář (kolem hlavy, těla), Aureum vellus, řád zlatého rouna
Auri sacra fames, Po zlatě touho kletá!
aurikule, prvosenka, primula
auripigment, kamenka
Aurora, jitřenka, zora, Aurora Musis amica, Ranní ptáče dále skáče
au revoir (v. o revoár), na shledanou
aurum zlato
ausbund, výlupek, vyvrhel
ausflug, výlet
ausgang, vycházka
Auscha, Úštěk
Auschwitz, Osvěcim
auskultace, naslouchání (zvl. při klepání lékařském)
auskultant, soudní mladší úředník (než se stane adjunktem = soudcem)
auslage, výklad, výkladní skříň
ausländer, cizozemec
ausmerzen, vybrakovati, vyhoditi, vyloučiti
ausputz, výtopek, vyhubování
ausschalter, vypínač (v elektr.)
ausschuß, výhozek, brak
auspicie, znamení, z něhož se soudí o budoucnosti; sub auspiciis, pod záštitou (císařskou)
Auspitz, Hustopeč, Austerlitz, Slavkov
auster, jižní vítr, australní, jižní
Austria, Rakousko
aut — aut, buď — buď, ďAut Caesar aut nihilď, buď Caesarem buď ničím
aut(h)entický, původní, pravý, spolehlivý, authentičnost, původnost, hodnověrnost, authentisovati, ověřiti
autodafé, prohlášení soudu inkvisičního, soud nad kacíři (po němž obyč. následovalo upálení)
autobiografie, vlastní životopis
autobus, omnibus (dostavník) automobilový
autodidakt, samouk, autodynamický, samočinný
autograf, autogram, rukopis, vlastní písmo, podpis
autochthon, prabydlitel, domorodec
autokrat, samovládce, autokratismus, absolutismus
automat, samohyb, automatický, samohybný
automobil, vůz samohybný (s pohonem parním, benzinovým a p.)
autonomie, samospráva, autonomní, samosprávný
autopsie, vlastní názor
autor (auctor), původce, spisovatel, autorství, původ (viz též auktor)
autorisace, zmocnění, autorisovati zmocnili
autorita, vážnost, moc, úřad, rozhodující osobnost
Autos efa, Sám to řekl
Autriche (v. otryš), Rakousko
aux armes (v. ozárm), do zbraně!
auxesis, rozmnožení
auxilium, pomoc, auxiliární, výpomocný
aval, směnečné rukojemství
avance (v. —ns) zisk. výhoda, záloha, nádavek
avancement (v. avansman), povýšení, avancovati, postoupili v úřadě
avant (v. aván), před!
avantgarda, předvoj
avanturin, růžový křemen
ave, buď zdráv! Ave, Caesar! Morituri te salutant! Zdráv buď, císaři!
Před smrtí tě pozdravujeme (volání gladiatorův před zápasem), Ave Maria, Zdrávas Maria
aventure (v. avantýr), dobrodružství, avanturieur (—rje), dobrodruh,
avenue (v. avný), příjezd, široká ulice
avena, oves
avers, líc u mincí; opak: revers
averse, odvrácení, ošklivost, odpor
aversionalní, úhrnečný
avertissement (v. avertismán), oznámení, upozornění
aviatik, vzduchoplavec
avidita, chtivost, žádostivost
avis (v. avi), aviso, návěští, oznámení, ohlášení, avisovati koho, někoho
zpraviti, komu oznámiti
aviticita, doživotnost
avoué (v. avué), právní přítel, obhájce
Avita et aucta (zděděné a rozmnožené), nápis na řádu železné koruny
avulsio, strž, odtržení
axiom(a), zásada, pravidlo, pravda samozřejmá
axonometrie, nauka o zobrazování na nákresně
aya, chůva, též: aja
azbuka, abeceda slovanská
azimut, úhel temenní
azoická doba, prahory
azoický, bezživotný
azotum, dusík
azur, blankyt, modř oblohy, vl. nerost, z něhož se připravuje barva modrá
azurit, nerost barvy modré
azymon, chléb přesný, nekvašený
ažio (agio), rozdíl mezi měnou bankovní a kurrantní, ažiotáž, bursovní hra