Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/Am-An

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Am-An
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 19-24.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

amabile, líbezný, milostný, vroucný
Amadeus, Bohumil
amalgam, spojení se rtutí, roztok zlata, stříbra a j. ve rtuti, amalgovati (amalgamovati) spojovati kov jiný se rtutí
amant, milovník
amateur (v. amatér), milovník zvl. nějakého umění
amanuensis, písař, praktikant
amara, hořké léky, amaranthus, laskavec, amarelle, amrhele, druh třešní, amaryllis, ozdobná květina
amatér, přítel umění, dilettant
amazonka, mužatka
ambassadeur (v. —ér), velevyslanec
ambice, ctižádost (vl. ucházení se o něco), ambicionovati, bažiti, ucházeti se, ambiciosní, ctižádostivý
ambiguus, dvojaký, dvojsmyslný; ambiguita, dvojsmyslnost řeči
ambit, ochoz, síň sloupová kolem nádvoří (klášterního)
amblyopie, slabozrakost
ambo, výhra na 2 čísla
ambra, voňavka šedá neb bělavá hmota, pocházející z vorvaně
ambroin, látka isolační
ambrosie, pokrm bohů, pokrm nesmrtelnosti
ambulance, polní nemocnice, pošta ve voze železničním, léčení docházejících nemocných, ambulantní, pohyblivý, jezdící, přenosný, ambulant, nemocný jenž sám dochází k lékaři
ameliorace, zlepšování
amen, tak jest!
amendement (v. amandman) dodatek, oprava (návrhu, zákona)
amenorrhoe, bezčmýmost
amentia, nesmyslnost
amentum, jehněda, kočička
Američan (lépe než —kán), americký (lépe než —kanský)
ametyst, drahokam barvy fialové
ametrie, bezměrnost, opak: symmetrie
amfibium, obojživelník
amfibol, jinoraz (nerost)
amfibolie, dvojsmyslnost
amfibolit, jistá hornina
amfibrachys, stopa veršová (‿ — ‿)
amfilogický, pochybný, sporný
amfitheatr, zápasiště
Amfitrité, bohyně moře
amfora, nádoba dvojuchá, zvl. ozdobná
amiant, osinek (asbest) zpracovaný ve tkaninu
Amico bene merenti, Příteli dobře zasloužilému, Amicus Plato, magis amica veritas, Milý mi Plato, milejší pravda
amidobenzol, anilin
amidon, škrob
ammoniak, čpavek
ammonit, nová třaskavina
amnesie, ztráta paměti
amnestie, zapomenutí, odpuštění, udělení milosti, amnestovati koho, uděliti milost komu
amnion, mázdra
amoce, odstranění
amoeby, měňavky (živ.)
Amor, Eros, Milek, bůžek lásky, amoretti, sošky Amora, amoroso, milovník (herec), zamilovaně
amorfní, amorfický, beztvámý
amortisace 1. umořování dluhu; 2. prohlášení o neplatnosti listiny
amour (v. amúr), láska
amovovati, odstraniti, odciziti
amper(e), jednotka síly proudu elektrického
ampermetr, přístroj k měření síly proudu elektrického
amplifikace, rozšíření, rozvedení ve slohu
amplissimus, velevážený, titul hodnostářů církevních
amplituda rozkmit (největší výchylka při chvění), rozkyv (největší výchylka kyvadla)
amputace, odříznutí, amputovati, odříznouti na př. nohu
Amschelberg, Kosová Hora
amt, úřad (v ob. řeči zvl. zastavárna)
amulet, závěsek kouzelný, divotvorný, který chrání od uřknutí, neštěstí a p.
amusant (v. amyzan), zábavný, amusement (amyzman) zábava, amüsieren, baviti
amygdalus, mandloň, amylum, škrob, amyloid, látka podobná škrobu (z buničiny)
anabaptista, novokřtěnec
anabiosis, oživnutí
Anadyomene, Venuše, Afrodité (z moře povstalá)
anaemie, chudokrevnost, nedokrevnost
anaesthesie, bezcitnost
anafora (repetitio), opakování téhož slova na počátku
anagram, přestavení (hlásek ve slově, aby povstalo jiné slovo)
anachoreta, poustevník
anachronismus, chyba v letopočtu, prohřešení proti poměrům doby
anakolut, výšin z vazby (nedokonalost slohu)
Anakreon, řecký básník opěvující víno a veselí
anakrusis, předrážka (v metrice)
analekta, sbírka výňatků
analfabeta, neznající čisti a psáti
analogie, obdoba, analogický, obdobný, podobný, analogon, něco obdobného
analyse, rozbor, analytický, rozborný, analytika, nauka rozběrací
anamnesa, upamatování se; doba před nemocí
anapaest, stopa veršová (‿ ‿ —)
anarchie, bezvládí, anarchista, přívrženec bezvládí, anarchismus, revoluční socialismus
anasarka, vodnatelnost kožní
anastrofe, obrácení, převrat (v grammatice)
anathema, klatba církevní, an. sit! budiž proklat!
anatocismus, braní úroků z úroků
Anatolie, Malá Asie
anatomie, pitva, nauka o složení těla
anceps, syllaba, slabika obojetná ‿
anciennita, pořadí dle stáří ve službě, stáří služebně
ancora da capo, ještě jednou
andante, klidně, volně
Andreas, Andrej, Ondřej
andromanie, mužechtivost
Andromeda, souhvězdí
anekdota, vtipné vypravování ze života
anelektrický, neelektrický
anemometr, větroměr; anemotrop, větrník
anemone, sasanka
anergie, neúčinnost, nepůsobivost
anerie (v. anrí), oslovství
aneroid, tlakoměr
anethum, kopr
aneurysma, výduť tepen
angeld, závdavek
angina, zánět v krku
angitis, zánět cev
angličtina, jazyk anglický
angorský, s dlouhou srstí hebkou (koza, kočka)
anglaise (v. angléz), tanec, anglická nemoc, křivice, angl. míle = 1,6 km., anglický kov = britannia, bílá slitina kovů, anglisovati, ocas koni utíti
angriff, útok
anhydrit, bezvodý, síran vápenatý
anchois (v. anšoa), druh sardelí, ančovička
anilin, barvivo (z dehtu)
animalní, živočišný
Animas fidelium, začátek smuteční písně církevní (Duše věrných)
animismus, víra v duši a v duchy
animovati, nadchnouti, povzbuditi, ponoukati, animosita, vášnivé rozčilení, animosní, rozhořčený, animovaný, dobré nálady, rozjařený, rozveselený
animoso, živě, čile, animus, duch
anisometrie, nestejnoměrnost
anketa (enquête v. anket), porada znalcův
ankylosis, neohebnost údů
Anna, anenský
annalith, druh betonu
annály, letopisy, annalista, letopisec
annektovati, zabrati, přibrati (k své zemi), annexe, připojení k zemi
annex, přídavek, součástka, přístavba
annihilace, zrušení, zničení
anno, anni, roku, anni currentis, roku tohoto, anni futuri, roku budoucího, anniversarium, den výroční, annuita, roční splátka umořovací
annallegat, odkaz do roka splatný
annus intercalaris, rok přestupný, annus et dies, rok a den
annonce (v. anóns), oznámení, návěští
annuita, roční splátka
annulovati, zrušiti, annulace, zrušení (sr. nulla)
annoblissement, (vl. anoblismán), povýšení do šlechtictví
anoda, kladný pól, vodič, kterým proud vstupuje
anomalie, nepravidelnost, odchylka od pravidla
anonce, oznámení
anonym, anonymus, nepodepsaný, anonymní, bez podpisu, bezejmený
anorexie, nechuť k jídlu
anorganický, bezústrojný
anormální, abnormní, nepravidelný
anosmie, ochrnutí čichu
anschluß, připojení
anschnitt, nákroj, nářez
anstrich, nátěr
antagonismus, soupeřnictví, antagonista, soupeř, protivník
Antaios, Antaeus, báječný obr, nabývající nových sil ze země
Antares, hvězda v souhvězdí Štíru
antarktický, jižního pólu se týkající, protiseverní
ante diem, přede dnem, předčasně
antecedens, co předchází, dřívější věci, antecessor, předchůdce
antediluvijní, předpotopní
antemundanní, předsvětový
antependium, opona, na předku oltáře
anthemion, rostlinný ornament, anthemis, rmen, anthoxanthum, tomka (rod trav)
anthologie, (květnatý) výbor z básní, chrestomathie, klasobraní
anthracit, uhlí černé, anthracen, barvivo z dehtu kamenouhelného, anthrax, 1. uhlák, snět slezinná; 2. karbunkul, nežit, anthrakosis, plicní nemoc horníků
anthropologie, nauka o člověku, anthropofagie, lidojedství, anthropomorfismus, zčlověčení, zosobnění, představa o bohu v podobě lidské
anthropozoická doba, čtvrtohory
antibarbarus, brus jazyka (proti cizomluvům)
anticipace, předjímání, předpoklad, záloha, anticipando, předem, anticipovati, předjímati, napřed bráti
antidotum, odjed, protijed, antifebrin, lék proti horkosti, antiflogosa, zánět léčící, antifona, zpěv střídavý
antický, starověký (hl. řecký a římský), antika, věc nebo sloh ze starověku
antifugin, prostředek proti houbě v domech
antichambre (v. antyšanbr), předsíň, antichambrovati, dolízati
antikritika, protikritika
antiklimax, hromadění slov od pojmu silnějšího ke slabšímu; viz klimax
antikva, latinka (starodávná) stojatá, opak kursivy (ležaté)
antikvář, obchodník se starými věcmi, hl. knihami, antikvariát, obchod se starými knihami
antikvita, starožitnost
antikvovaný, zastaralý
antimilitarista, odpůrce vojenství
antimon, lesklý kov bílý (stibium), antinomie, neshoda, rozpor, antimonit, leštěnec antimonový
antiliberální, protiliberalní, svobodě nepřející
antilopa, sajka
antipathie, nechut, nelibost, opak sympathie, soucitu
antioxyd, látka k nátěru železa proti rezavění
antipendium, opona oltářní, antipod, protinožec
antipyretica, léky proti horečce
antipyrin, lék při migréně
antirrhinum, hledík, lví tlama
antisemita protižidovsky smýšlející, antisemitický, antisemitismus
antisepsis, léčení protihnilobné, antiseptický, léky proti hnilobě
antispasmin, lék konejšivý
antithesis, antitheton, protiklad
antoeci, protidomci
antonomasia, přezvání
anty, výstupky postranních zdi
anurie, nedostatek močení
anzug oblek