Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/Ai-Al

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ai-Al
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 14-19.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Aide-toi, et le ciel t´aidera (v. edtoá e le siel tedrá). Pomoz sobě a nebe ti pomůže
aigis (aegis), štít Zevův
Aicha, m. Dub
aichamt, cejchovní úřad
ailantus, pajasan
Aiolos (Aeolus), bůh větrů
air (v. er), zevnějšek, vzezření, bon air, uhlazenost
Aisopos, Esop
aja, chůva, vychovatelka
Aja Sofia, Hagia, mešita v Cařihradě
ajbiš, sléz, proskurník lékařský
akademie, 1. zahrada v Athénách, kde mudrc Plato učil; 2. vyšší škola (zvl. obchodní, malířská a j.), 3. společnost mužů učených; 4. druh koncertů
akademik, 1. žák vyšší školy; 2. člen učené společnosti
akampsie, ztuhlost údů
akanthus, 1. v. acanthus, 2. ornament sloupu Korinthského
akatalektický, verš, s posledním taktem úplným, opak: katal.
akatalepsie, nechápavost
akatolický, nekatolický
akaustický, nehořlavý, nespalný
akce, jednání, působení, skutek
akcedovati, přistoupiti nač, souhlasiti
akcelerace, zrychlování, urychlení
akcent, přízvuk i jeho znamení, akcentovati, přízvučně (důrazně) vysloviti nebo znamení přízvuku napsati
akcept, přijetí směnky a přijatá směnka sama, akceptovati, přijmouti, akceptant, příjemce směnky, dlužník
akcess, přírůstek, akcessista, úředník nižší, akcessit, druhá odměna, akcessorní, vedlejší
akcidence, 1. důchod vedlejší; 2. drobné práce tiskařské, akcidenční tiskárna, na drobnější práce
akcie, list podílný, podíl, akcionář, majitel akcie, podílník, akciový, akcijní podílný
akcipovati, přijmouti, schváliti
akcis, nepřímá daň, potravní daň městská
Akiba, proslulý rabín
akinesie, ztrnutí, ochrnutí
akklamace, volba hlasy (ne lístky), pokřikem, souhlas
akklimat(is)ovati, přivykali podnebí, akklimatisace, akklimatace, přivyknutí, zdomácnění
aklivita, svah, shon, sklon
akkolada, objetí (znamení přijmutí nového člena do řádu)
akkomodace, přizpůsobení, akkomodovati, přizpůsobili
akkomplovati, doplniti, dokonati
akkord, 1. souzvuk; 2. úmluva o práci, akkordovati, smluviti
akkordion, ruční harmonika
akkreditovati, pověřiti, akkreditiv, list pověřovací, poukázka na úvěr
akkrescence, přírůstek
akkumulace, hromadění, akkumulovati, hromaditi
akkumulátor, přístroj, v němž se co hromadí, na př. elektřina
akkuratní, přesný, dle pravidel, pečlivý, důkladný, akkuratessa, přesnost
akkusace, obvinění
akkusativ, čtvrtý pád
aklina magnetický rovník (místa o inklinaci míliové)
akme, vrchol
akolasie, nemírnost
akolyt, klerik přisluhující
akomie, nedostatek vlasů, holohlavost
akosmie, nelad, nepořádný stav
akribie, přesnost, zevrubnost
akritický, nesoudný
akroamatická methoda, náslušná (učitel mluví, žák poslouchá)
akrobat, provazolezec
akrolein vzniká pálením glycerinu
akropolis, 1. hrad v Athénách; 2. Vyšehrad vůbec
akrostichon, báseň, v níž začáteční písmena tvoří jméno
akroterie, ozdoba na vrcholku ve stavitelství
aksamit, samet
akta v. acta
akt, jednání (v dramaturgii), spis, postavení těla
aktér, herec
aktinium, látka radioaktivní
aktinometr, paprskoměr; aktinolith, paprskovec (ner.)
aktinotherapie, léčba paprsky světelnými
aktivní, činný, aktivita, činnost (opak výslužby, odpočinku)
aktiva, jmění, opak passiv
aktivum, činný rod
aktualní, záhodný, včasný
aktualita, skutečnost, okamžitá potřeba, nutnost v jisté době
aktuár, nižší úředník, soudní písař
akustika, nauka o zvuku, akustický, zvuk podporující
akutní, ostrý, náhlý
akvarella, malba vodovými barvami
akvarium (aquarium), vodní nádržka, kde se pěstují rostliny a zvířectvo vodní: akvamarin, modrozelená odrůda berylu
akvisice, přibrání, nabytí, akvirovati, přibrati
Al. = aluminium, hliník
al corso, dle kursu, za denní cenu, al fresco, malba na čerstvé omítce, al pari, na rovni (o kursu), al secco, malba na omítce (suché), al segno, opakování od znamení, al tempo, v původním taktu
alabastr, úběl
alafance, dary úředníkům od stran, úplatek
alantol, látka protihnilobní
alarm, poplach, alarmovati, svolati (náhle)
alaun, kamenec
alba, bílá říza kněžská, albatros, tohajka hýkavá, nejv. pták vodní, albedo bělost, albifikace, bílení
Albendorf, Vambeřice, albigenští, kacíři, albigo, mouční rosa (nemoc rostlin),
albinismus, nemoc pokožky (bezbarvé), albín, albinos, bělák, kakrlák, Albion, Anglie, albugo, bělmo
albertotypie, druh světlotisku
albit, bílý živec
album, pamětní kniha, památník, sbírka fotografií
albumen, bílek
albumin, bílkovina, albuminosní, bílkovitý, albuminurie, močení bílkoviny (nemoc)
alcalde, špaň. vesnický soudce
Aldebaran, hvězda v souhvězdí Býka
Alderamin, hvězda v souhvězdí Kefea
ale (v. él), světlé pivo anglické
Alea iacta est, Kostky jsou vrženy (výrok Caesarův při přechodu přes Rubikon)
aleje, stromořadí
Alekto, jedna z lític, Furií
alembik, nádoba k chemii, přístroj destillační
alexandrin, šestistopý verš jambický
alexin, látka v krvi
alfa, a, alfa a omega, začátek a konec, alfabeta, abeceda, alfabetický, alfabetní
alfance, pošetilství
alfové (elfové), skřítkové
algebra, počtářství s čísly obecnými (a, b, x …)
algolagnista, komu působí radost jinému působiti bolest
algrafie, lithografie pomocí aluminia
algy, řasy (vodní)
Alhambra, proslulý hrad nad Granadou ve Španělích
alchymie, alchemie, dělání zlata, kouzelná lučba, alchymista, zlatoděj
aliance, sjednocení, spolek
alias, jinak
alibi, jinde, vzdálenost, nepřítomnost (důkazem neviny)
alienace, zcizení
alifer, jinak (znova) dávej!
alimentace, živení, plat na výživu
alimentator, přístroj k napájení parních kotlů
alinea, nový řádek, nový odstavec
aliquotní, několiký, podílný, částečný
alizarin, barvivo anthracenové, inkoust
alka, vodní pták
alkalie, žíravina. alkalický, žíravý
alkohol, líh, alkoholický, lihový, alkoholismus, oddání pití, otrava alkoholismem, alkoholik, piják, alkoholometr, hustoměr lihový
alkoran, koran
alkovna, přístěnek, jizba bez oken
alla minuta, prodej drobný
allah, bůh (u mohamedánů)
allantiasis, otrava jedem klobásovým
allantois, mázdra močová
allegat, příloha
allegorie, jinotaj, allegorický, jinotajný
allegro, vesele, živě, allegretto, poněkud živě
alleje, stromořadí
alleluja, chvalte Boha!
allemand, německý
alliance (v. alians), spolek, smlouva spojenecká, allianční znaky, spojené ze dvou erbů
alliaria, česnáček, allium cepa, cibule, allium sativum, česnek
alligace, spájení kovů
alligator, americký krokodil, kajman
allineator, přístroj zeměměřický
alliterace, stejnozvukost na začátku slov (v násloví)
allium, česnek
allod(ium), statek bez závazku lenního, allodialní, zpupný
allochroismus, měna barev
allokuce, oslovení, zvl. papežské
alloi (v. aloa), zrno (při mincích)
allonge (v. alonž), 1. příspěvek; 2. prodloužení směnky; paruka allonge, paruka s dlouhými kadeřemi
allons (v. alon), vzhůru! Allons, enfants de la patrie! (v. alonsanfán de la patrí), Vzhůru, dítky vlasti! (začátek marseillaisy)
allopathie, léčení protiléky
allotria, věci cizí, nepřístojné
allotropie, různost zjevů týchž prvkův
all right (v. olrajt), vše v pořádku
allüra, držení, chod, chování
allusio, narážka
alluvium, mladší naplavenina, nános
alma, pastvina na horách
almagra, hněď španělská
alma mater, universita
almanach, ročenka, kalendář
almandin, červenofialový druh granátu
almansor, vítěz
almara, skříň, šatník
almenda, občina
almucium pokrývka hlavy u kanovníků
alnus, olše
aloë, rostlina se šťávou projímavou
alogie, nerozum
alopekie, pleš
alpa, můra (dušení na prsou)
alpa, pastvina na Alpách
alpaka, nové stříbro
alpi(ni)smus, cestovatelství (turistika) po Alpách
alruny, báječné bytosti ženské (v mythol. germ.)
alt, hluboký ženský hlas
Alltair, hvězda v souhvězdí Orla
altán, besídka, pavlač
altazimut, přístroj hvězdářský
altera pars, druhá strana, alter ego druhé já, zástupce, dobrý přítel, alterum tantum, ještě jednou tolik
alterace, změna, rozčilení, vzrušení
alternace, střídání
alternativní, střídavý
alternovati, střídati se
alternativa (buď buď) volba mezi dvojící, máš alternativu vol si
altessa, výsost (titul)
althaea, proskurník, malva, ibišek
altruismus, lidumilství, protiva sobectví
Altvater, Praděd
alumen, kamenec
alumnus, chovanec (zvl. v semináři bohosloveckém)
alumnát, seminář, pěstovna
aluminium, hliník
alveola, lůžko zubu
alvus, břicho
Alžběta, Eliška