Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/Ac-Ad

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ac-Ad
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 8-11.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

A. C. = augsburského vyznání (konfesse)
acacia, rostlina luštinatá, kopinice
acanthus, akant (rostlina), paznehtník
acarus, roztoč
accelerando, zrychleně
accentus, přízvuk
accept, přijetí, přijatá směnka, v. akc.
accessorium, příslušenství
acciacato (v. ačak—) bouřlivě
accidens, přídavek, známka vedlejší
Accidit in puncto, quod non speratur in anno, Přihází se za okamžik, čeho by se nenadál do roka
accolade, spona (čára nad notami, jež k sobě náležejí)
accompagnement (v. akompaňmán) doprovázení hudební
accordeur, ladič
accotoir, postranní opěradlo
accoucheur (v. akušer), pomocník ku porodu
accrescendo, sesilovaně
accubitum, pohovka při hostině římské
accusatio, obžaloba
acer, javor
acerbita, trpkost
acervus, hromada, úsudek (závěr)
acetylen, látka k svícení, ddruh svítiva, též z acetylitu, karbidu vápenatého
aceton, silice octová
acetum, ocet, acidum, kyselina; acidace, zkysání, zkyselnění
acies, šik bitevní
aconitum, oměj, šalamúnek; aconitin, lék z něho
acorus calamus, puškvorec, šišvorec, kalmus
acquit (v. akí), zaplacení, potvrzení, kvitance
acre (v. ekr), míra pole, skoro jako naše jitro
acroclinium, květina
acronycta, můra
acta, 1. spisy (úřední); 2. činy, ad acta, odbýti věc, odložiti, nevyříditi, actio, žaloba, actor, žalující, původ (opak: reus, pohnaný),
 acteur (v. aktér), herec, actum (= stalo se) konečné datum na právních listinách, actum ut supra (A. U. S.) datum jako svrchu
aktorická kauce, žalobní jistota
ad absurdum přivésti, dokázati nesmysl;
 Ad augusta per angusta, K výši přes svízele
 ad amussim, dle pravítka, zcela přesně,
 ad arma, do zbraně,
 ad kalendas graecas, nikdy,
 ad captandam benevolentiam, k získání přízně,
 ad deliberandum, na uváženou,
 ad hoc, k tomu, za zvláštním účelem,
 ad libitum, dle libosti,
 ad maiorem Dei gloriam, k větší slávě boží,
 ad manus, k rukám,
 ad oculos, před oči (o jasném důkazu),
 ad perpetuam memoriam, na věčnou pamět,
 ad pias causas, k zbožným účelům,
 ad referendum, k podání zprávy,
 ad rem, k věci,
 ad usum, pro potřebu,
 ad usum delphini, pro potřebu princů královských vydávané knihy, pro mladý věk,
 ad vocem, ke slovu, v té příčině
adagio (v. adadžo), pomalu, pohodlně (rychleji než largo a mírněji než andante), adagissimo, velmi zdlouha
adagium, pořekadlo, přísloví
adaequatní, přiměřený, vhodný, srovnalý
adakce, donucení
Adalbert, Vojtěch, Aleš
adamantoid, démantotvar
adamité, sekta náboženská, naháči
Adamsthal, Adamov
adaptovati, adaptace, přizpůsobiti, upraviti dle nových požadavků, adaptable, přizpůsobitelný
adcitace, obsílka
adde, addatur (zkr. add.), přidej (na receptech), addenda, přílohy
addice, sečítání, addicionalní, dodatečný
addikce, přisouzení
additament, přídavek
adduktor, sval přitahovač
addio (ital.) s Bohem
Ade! S Bohem
Adelsberg, Postojna
adempce, odnětí
adenitis, zánět žláz
adept, žák, zasvěcenec tajemství, zvi. alchymista
Adersbach, lépe: Abršpach (špatně: Zámrsk)
ad futuram memoriam, pro budoucí pamět
adhaese, přilínavost
adhibenda, doklady
adhibovati, přivzíti
ad hoc, k tomu, k tomu účelu, schválně
ad honorem, ku poctě (o titulu pouze čestném)
adhortace, napomenutí
adiaforie, lhostejnost
ad infinitum, do nekonečna
adirato, rozčileně
adiectivum (adjektivum), jméno přídavné
adjudikace, soudní uznání, přiřčení
adjungovati, připojiti
adjunkt, příručí
adjustovati (šp. adjustirovati), upraviti, opatřiti vším potřebným
adjutant, pobočník
adjutor, pomocník
adjutum, plat výpomocný, podpora
adlatus, pomocník
Adlerovci, sociální demokraté (dle vůdce vídeňského)
administrace, správa, administrativní, správy se týkající
administrátor, správce, plnomocník, administrovati, spravovati
admirace, obdiv
admirál, 1. vojevůdce námořní; 2. druh motýlů, babočka admiral, Vanessa Atalanta, admiralita, velitelství námořnictva
admisse, připuštění, vstup
admittitur, připouští se
admonitio, admonice, napomenutí, důtka
admovovati, připojili, přiložiti
ad notam, na vědomí, adnotata, poznámky
adnotovati, poznamenati, adnotace, poznámka
Adonis, krásný jinoch, adonis, hlaváček (květina)
adoptovati, přijmouti za vlastní, adopce, adoptace, přisvojení, přijetí za vlastního, adoptivní, přijatý, adoptator, přisvojitel
adorace, zbožňování, uctívání, klanění
adorateur (v. —ér) ctitel, zbožňovatel
adouçovati (v. —dus-) změkčovati kovy
adressa, 1. nadpis na dopise, 2. prohlášení (často politické) k jisté osobě přípis, adressát, komu list určen (příjemce), adressovati,
 adressou opatřiti, nadepsali, adressant, zasílatel, adressář, seznam adress
adrettní, obratný, hbitý, adroit (v. adroa) hbitý
Adria, město v Itálii i moře Adriatické (jaderské)
adskripce, připsání
adstringentia, léky svírající, svraskavé
adstipulace, souhlas
adstipulator, spoluvěřitel
adulace, pochlebování
adular, bělec, čistý živec, průhledný orthoklas
adulterium, cizoložství
advent, příchod, doba předvánoční
adventivní, vedlejší, pobočný
adverbium, příslovce
adversativní, protivný, odporovací
advitalitní, doživotní
advitalita, doživotní užívání
advokát, obhájce, právní přítel, vl. přivolaný; advokatura, advokacie, povolání adv.
adynamie, sešlost tělesná
adyton, místo nepřístupné, oddělené (v chrámu)