Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/A-Ab

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: A-Ab
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 5-8.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

a = ar
à po
a. (zkr. anno), roku, A. D. (Anno Domini), léta Páně
à bas (v. a ba), dolů
A bove majori discit arare minor, Od vola staršího učí se orati mladší
a. c. = augsburské konfesse
à condition (v. a kondisjon), smlouva, prodej s podmínkou, že smí se zboží vrátiti
a conto, na účet, na srážku, záloha
a coup perdu (v. akuperdy), na zdař Bůh
a dato (a d.), ode dneška, od vydání listiny
à demi, na polovic
à dieu (v. adié), s Bohem
à discretion (v. adiskresión), dle libosti
a drittura přímo, bezprostředně
a due, o dvou, a due corde, na dvě struny, a due voci, dvojhlasně
à cheval (v. ašval), na koni, obkročmo
à jour (v. ažúr), 1. na bíledni, vše v pořádku zapsáno až do toho dne; 2. prolamování (v látkách, krajkách)
à la, na způsob
à la baisse (v. alabés), viz baisse
à la bonne heure (v. alabonér), v čas, dobře
à la carte (v. alakárt), dle jídelního lístku
à la française, po francouzsku
à la grecque (v. alagrek), po řecku, ornament maeandrový
à la guerre (v. alagér), válečná (hra v karty, kuželky i na kulečníku).
à la hausse (v. alahós) viz hausse
à la mode (v. alamód), podle módy
à la suite (v..alasvit), pobočník
a latere (od boku), zvláštní vyslanec papežský
à ľestompe (v. alestonp), výkres těrkou pracovaný
a linea, od začátku, nového řádku
a maiori ad minus, od většího k menšímu
a minori ad maius, od menšího k většímu
a piacere, dle libosti
a posteriori, z následků, ze skutečnosti, o důkazu z přezvědu; opak: a priori z příčin, z předcházejícího (důkaz z dozvědu)
a prima vista, na první pohled, bez přípravy, z listu.
à propos (v. —pó), v pravý čas, ještě toto!
à quatre (v. a katr), o čtyřech
à quatre mains (v. —mén), čtyřručně
à son aise (v. —és), dle své libosti
a tempera, druh malby, a tempo, v čas
a tergo, na rubu
à tous (v. atú), trumf
à tout hazard (v. a tu azár), padni oko nebo zub
à tout prix (v. atuprí), za každou cenu, stůj co stůj
à tre, à troie (v. à troa), ve třech
a verbis ad verbera, od slov k ranám
a vista, po spatření = à vue (v. a vý)
à votre aise (v. a votr és), jak chcete
od A do Z, od začátku do konce
Aachen, m. Cáchy
ab equis ad asinos (s koní na osly), od desíti k pěti
ab incunabulis, od kolébky
ab imo pectore, od srdce, upřímně
ab initio, od počátku
ab instantia, z nedostatku důkazů
ab intestato, bez závěti
ab ovo, od vejce, od prvopočátku
ab ovo usque ad mala (od vejce k jablkům), od počátku do konce
abacus, 1. početní tabulka; 2. vrchní část hlavice u sloupu, nadhlavice
abactio partus, vyhnání plodu
abaka, druh konopí
abalda, hlavní sklad tabáku
abalienace, scizení, převod práva
abandon, opuštění (lodi), způsob pojišťování lodního zboží
abartikulace, vyvrtnutí, kloub volný, diarthrosis
abasie, neschopnost choditi
abassamento, snížení (v hudbě)
abat-jour (v. abažúr), šikmé okno, stínítko, přístřešek
abattement (v. abatmán), ochablost, zmalátnění
abatyše, představená kláštera
abbas, abba, otec (opat)
abbassamento, snížení (v hudbě)
Abbazzia, Opatie
abbé, franc, titul kněží, ital. abbate, původně: opat
abbosovati, vzorkovati, modelovati
abelit, nový druh třaskavin
abesse (v. —es), jeptiška
abbreviatura, zkratek
Abdera, Kocourkov
abdest, umývání se mohamedánů před modlitbou
abdikace, odstoupení z úřadu, abdikovati, odříci se, vzdáti se (vlády, místa)
abdomen, břicho, abdominální, břišní, střevní
abducens oculi, odvádivý čiv oka; abdukce, odvádění, odnětí, přechod
Abelard, filosof († 1143) známý hlavně pro milostný poměr k Heloise
abenteuer, (v. —tajer), dobrodružství. Sr. aventure
aberrace, 1. lom, uchýlení paprsku; 2. choroba duševní: aberratio ictus, odchylná rána
Abesinie, Habeš
abfertigung, odbytí, odbytné
abies, jedle
abiogenesis, praplození
abiturient, kdo vybyl školu (střední) po zkoušce dospělosti
abjekce, pohrdání, opovržení
abjudikace, zamítnutí žaloby, rozhodnutí vůbec; abjudikovati, rozsouditi, zamítnouti
abjurace, křivá přísaha
abkauf, odkup, výkup
ablaktace, 1. odstavení (dítěte); 2. způsob roubování (na mízu), odkájení
ablativ, šestý pád v latině
ablegát, vyslanec zvl. papežsky
ableger, odnož roub,
ablokace, pronájem
abluce, omývání prstů (kněze při mši sv.)
abnegace, odepření
abnormní, anormalní, nepravidelný, abnormita, nepravidelnost, zrůdnost
abolice, zrušení, zastavení vyšetřování (od císaře)
abolla, sagulum, menší plášť u Římanů
abomasus, sléz (část žaludku u přežívavců)
abominace, ošklivost
abondance (v. —áns), přebytek, hojnost
abonnement (v. abonman), předplacení, abonnovati, předplatili, abonnent, předplatitel, abonnement suspendu (v. syspandv), předplacení zrušeno
abordage (v. —áž), 1. útok z lodí, 2. neúmyslná srážka lodí
aboriginové, praobyvatelé
abort, ústraní, záchod
abortus, potracení plodu, abortiva, léky, jež způsobují potracení, abortovati, potratiti
abra, tur. mince, asi 1 K
Abrahamité, sekta náboženská, Abrahamovo lůno, nebe, Abrahama viděti, býti přes 50 let; abrahámoviny, 50. narozeniny
abrakadabra, kouzelné slovo ve středověku, hokus pokus
abrakovati loď, odstraniti s místa nebezpečného
abrastol, prostředek antiseptický
abrechnung, súčtování, pořádek
abrenunciace, odříkání se
abrégé (v. abrežé), nástin, krátký přehled
abrichtovati (abrichten), cvičiti, zaučovati
abrogace, odvolání (zrušení) zákona, zrušení, abrogovati, zákon zrušiti, odvolati zakázku
abronia, květina ze Sev. Ameriky
abrotanum, brotan, boží dřevec (Artemisia)
abruptní, přervaný, abrupce, přetržení, přestávka, ex abrupto, s patra, bez přípravy
Abruzzy, pohoří italské, zlopověstné lupiči
absatz, odbyt (zboží)
abscedovati, ustoupiti
absces, hlíza
abscissa, úsečka
abscisse, odříznutí
absence, nepřítomnost, absentovati, odejíti, absentace, odchod (bez dovolení)
absint, silný likér, vlastně: pelyněk, absintismus, choroba pošlá z nemírného pití absintu
Absit a nobis! Buď nás vzdáleno!
absoluce, rozhřešení, zproštění
absolutism(us), vláda neobmezená, absolutista, její přívrženec
absolutní, nezávislý, dokonalý, obmezený, naprostý, abs. většina, nadpoloviční
absulutorium, propuštění, vysvědčení propouštěcí, schválení účtu
absolvovati, rozhřešiti, dokončiti (zvl. studia), absolvent, absolvovaný, kdo (vybyl studia), vychodil školy
absorpce, vtřebání, pohlcení, absorbentia, léky proti plynům v žaludku, absorbovati, vtřebati, pohltiti
abstand, vzdálenost, odlehlost
abstinence, 1. zdrželivost; 2. vzdalování se (odpor passivní), abstinent, abstinenclář, kdo se zdržuje lihovin
abstrahovati, odtahovati, abstrakce, odtažení od skutečnosti, soustředění pozornosti na určité znaky předmětu a odmyšlení znaků ostatních, abstraktní, odtažitý, nad smysly ležící; pojem, obecný, abstrakta, odtažitá jména podstatná, abstrakty, dráty, jimiž otvírají se ventily píšťal u varhan
abstrusní, nejasný
absud, odvar
absurdní, proti mysli, nesmyslný, nemožný, směšný, per (ad) absurdum, důkaz z opaku, z nemožnosti opaku
abšíd (Abschied), výhost, propuštění
Abtsdorf, Opatov
abulie, nedostatek vůle
abundance, hojnost, oplývání
abusus, zlé užívání, zlozvyk
abutilon, podslunečník (rostlina)
abyssus, propast pekelná
abzehrung, úbytě