Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Pán jest mé světlo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pán jest mé světlo (Ž 27)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative g' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key c \major
 \time 2/2
 \repeat volta 2 {
  g1 e f g2g c c b c a1 g \divisio
  d e g f2 d g f e d c \divisio
  }
 c' b2 a g g b b a1 b c \divisio
 f, g2 a b b a g g f g1 \divisio
 g b2 b a f g d f1 e d \divisio
 b' a g a2 a g f e1 d c\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Pán jest mé svě -- tlo ča -- su vše -- li -- ké -- ho,
jest i stráž -- ce, ko -- ho se mám bá -- ti?
Neb když -- ko -- li mo -- jí ne -- přá -- te -- lé
pro -- ti mně ši -- ku -- jí se spo -- le -- čně
hle -- da -- jíc se -- hl -- tit mne ko -- ne -- čně
sa -- mi bý -- va -- jí zka -- že -- ni ce -- le.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Jest pod -- půr -- ce sil -- ný ži -- vo -- ta mé -- ho,
kdož jest, je -- hož bych se měl le -- ka -- ti?
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Pán jest mé světlo času všelikého,
jest i strážce, koho se mám báti?
Jest podpůrce silný života mého,
kdož jest, jehož bych se měl lekati?
Neb kdyžkoli mojí nepřátelé
proti mně šikují se společně
hledajíc sehltit mne konečně
sami bývají zkaženi cele.

Byť mne pak i oblehli houffy svými,
srdce mé však se nic nestrachuje;
Byť dotírali i šturmy silnými,
duch můj v Pánu se vždy potěšuje,
na němž žádám toho jediného,
začež modlím též bez přestání:
abych do svých dnů v světě skonání
stále přebýval vždy v domu jeho.

Proto abych tu mohl spatřovati
slávy Páně divné zvelebení
v okrase jeho rozkoš svou mívati,
tak prospívati v Božím umění.
Tuť mne Pán z pouhé dobrotivosti
v přehrozných zarmoucení hodinu
ukryje v tajné místo v svém stanu
jako na skále vší bezpečnosti

Onť mi podmaní všecky mé odpůrce,
kteříž sou mne ze všech stran ssoužili,
Já též vzdám jemu obět svého srdce
k jeho cti zpívaje zvučně chvály.
O Pane, kdykoli k tobě volám,
rač se ke mně mile ozývati,
nade mnou se vždy smilovávati
svých uší nakloňuje k mým prosbám.

Méť srdce na tvém slovu se zakládá,
toť velí nám tváří tvé hledati;
protož má duše tě nejvíce žádá,
v její lásce vždy se chtíc kochati
neračiž ji ode mně skrývati
ni zamítej v hněvě slouhu svého
všaks býval v zlý čas spomocník jeho
rač se mnou spasení své konati.