Dohoda o prozatímním upravení poměrů v knížectví Těšínském z 5. listopadu 1918

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dohoda o prozatímním upravení poměrů v knížectví Těšínském z 5. listopadu 1918
Autor: Národní výbor pro Slezsko, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
Právní oblast: mezinárodní právo veřejné
Zdroj: PELC, Ferdinand: O Těšínsko. Vzpomínky a úvahy, Slezská Matice osvěty lidové, Slezská Ostrava, 1928, str. 189-192.
Licence: PD CZ
další články:
Československo-polský spor o Těšínsko
Protokol


o schůzi zástupců Zemského Národního výboru pro Slezsko v Pol. Ostravě a Polskie Narodowe Rady v Těšíně ohledně upravení vzájemných poměrů v knížectví Těšínském:Přítomni


I. Za Zemský Národní výbor pro Slezsko:


1. Dr. Zikmund Witt, advokát v Mor. Ostravě.
2. Dr. Ferd. Pelc, notář v Pol. Ostravě.
3. Petr Cingr, býv. říšský poslanec v Mor. Ostravě.
4. Jan Nohel, učitel v Pol. Ostravě.

II. Za Radu Narodowou polskou v Těšíně:


1. Tadeus Reger, býv. říšský poslanec v Těšíně.
2. Dr. Richard Kunicki, lékař ve Fryštátě.
3. Prof. Pawel Bobek v Těšíně.
4. Ing. Jos. Kiedroń v Dombrové.

Shora jmenovaní delegáti uzavírají jménem svých plnomocníků následující dohodu:


Dohoda nynější má povahu prozatímní a v ničem neprejudikuje konečnému rozhraničení teritoriálnímu, které ponechává se v celku k rozhodnutí povolaným činitelům, t. j. vládě polské ve Varšavě a vládě české v Praze; jedině za účelem udržení klidu a pořádku v čase přechodném, aby síly se netříštily na vzájemných sporech v záležitostech povahy místní a malicherné, vymezuje se okruh působnosti obou jmenovaných představitelů národních ve Slezsku, t. j. Národnímu výboru pro Slezsko a Radě Narodowe Księstwa Cieszynskiego na tento způsob:

1. Politický okres frýdecký bude podléhati Národnímu výboru pro Slezsko, politický okres bílský a těšínský Radě Narodowej Księstwa Cieszynskiego v Těšíně.

2. V politickém okresu fryštátském má zůstati v zásadě nynější stav nezměněn, všechny úřady v tomto okresu podléhají, pokud se týče obcí s českou správou, Národnímu výboru pro Slezsko, pokud se týče ostatních obcí tohoto okresu, Radě Narodowej Księstwa Cieszynskiego. Jmenování úředníků může se státi toliko v dohodě obou vlád národních, což platí ohledně každé změny ve stavu úřednickém. V okresu fryštátském náleží starost o bezpečnost v obvodu obcí s českou správou Národnímu výboru, v obvodu ostatních obcí Radě Narodowej Księstwa Cieszynskiego.

Funkce a působnost policejního komisařství v Mor. Ostravě, které podléhá Národnímu výboru, vztahuje se na celý dosavadní obvod. Rada Narodowa Księstwa Cieszynskiego má však právo vyslati k tomuto úřadu svého důvěrníka a mohou se nařízení, týkající se obcí s polskou a německou správou, vydávati jen za souhlasu tohoto důvěrníka.

3. V celém knížectví Těšínském zaručují si národní vlády navzájem plnou ochranu národních menšin, zejména v ohledu kulturním, školském a národně-politickém. Záležitosti, týkající se takových menšin, pokud jsou národně-politické a kulturní, buďtež řízeny jen za souhlasu druhé Národní vlády.

4. V obcích, kde zastupitelstvo je jiné národnosti, než většina obyvatelstva podle posledního sčítání, budiž přibrán důvěrník této národnosti ku spolurozhodování.

5. Dozor nad drahou košicko-bohumínskou vykonává polská Rada Narodowa Knížectví Těšínského za pomoci dozorčí rady, do které má právo vyslati svoje zástupce a odborníky Zemský Národní výbor v Pol. Ostravě k hájení zájmů národa českého.

6. Vojenské posádky budou zřízeny polskou Radou Narodowou knížectví Těšínského na nádražích v Těšíně, Třinci, Mostu a Bohumíně. Národní výbor pro Slezsko má však právo vydržovati přiměřenou posádku na nádraží bohumínském a sice s vlastním důstojníkem. Počet mužů této posádky nemůže však přesahovati polovici mužů posádky polské a bude tato intervenovati na požádání velitele polské.

7. Nádraží v Bohumíně, zároveň osobní, nákladní a před nádraží, náleží do pravomoci Rady Narodowe knížectví Těšínského až po poslední výhybky směrem ke Hrušovu. Teritorium, náležející do pravomoci Zemského Národního výboru pro Slezsko ve smyslu odst. 1 této dohody zůstává přesto nedotčeno.

Body, obsažené v bodě 7., dosahují platnosti až po výhradném potvrzení plenem Zemského Národního výboru pro Slezsko.

8. Ostatní dráhy budou podléhati principielně té vládě, v jejímž teritoriu se nacházejí, zejména: dráha meziměstská Těšín-Frýdek náleží po stanici Vojkovice-Bukovice včetně dráha Kunčice-Suchá-Těšín až po stanici Šenov včetně do pravomoci Zemského Národního výboru pro Slezsko.

Montanní dráha náleží úplně a zcela do právomoci Zemského Národního výboru pro Slezsko s podmínkou volného převozu uhlí a důlního materiálu pro doly, nacházející se v obvodě působnosti Rady Narodowe Księstwa Cieszynskiego.

Elektrické dráhy:

Moravská Ostrava-Karvín náleží zcela a úplně do právomoci Zemského Národního výboru pro Slezsko. Totéž vztahuje se na části elektrických drah:

Polská Ostrava-Michálkovice a Polská Ostrava včetně Hrušov. Zbytek těchto drah a jmenovitě linie Hrušov-Bohumín-Karvín-Fryštát i Orlová-Kopaniny náleží pod správu Rady Narodowe Księstwa Cieszynskiego v Těšíně.

Ředitelství dopravy drah spadajících do působnosti Rady Narodowej Księstwa Cieszynskiego přejímá do svého řízení ředitelství drah v Krakově.

9. Pokud se týče výživy, tu spadá starost o ni zásadně do kompetence české vlády v okresu frýdeckém, vlády polské v okresu bílském a těšínském a obou vlád v okresu fryštátském ve smyslu odst. 8. Ve všech těchto okresích utvoří se okresní hospodářské rady, které budou míti na starosti výživu dotyčného okresu. V jednotlivých obcích zřídí se hospodářské rady místní a má býti postaráno, aby v nich, pokud možno všechny vrstvy obyvatelstva byly zastoupeny.

Za účelem aprovisace celé země zřídí se event. direktorium, do něhož vyšlou Češi a Poláci po 7, Němci 5 delegátů.

Zemská hospodářská rada polská a česká podléhají svým národním vládám a vykonávají svůj vliv tam, kde tyto vlády zasahují dle tohoto dohodnutí.

Na každý způsob však zavazují se obě vlády postarati se o potřebné potraviny pro výživu horníků, koksařů i horníků revíru ostravsko-karvínského.

Vlády dávají své povolení, aby navzájem dodržely se smlouvy na dodávku potravin.

10. V otázce uhelné mají v zásadě zůstati nynější zařízení. Revír bude tudíž podléhati revírnímu úřadu hornímu v Mor. Ostravě, který je podřízen Národnímu výboru pro Slezsko, polská Rada Narodowa má však právo do tohoto úřadu vyslati svého důvěrníka, jehož souhlasu bude třeba k nařízením vydaným jámám, nalézajícím se v těchto obcích, které nejsou ve správě české. Totéž platí i ohledně uhelného inspektorátu v Mor. Ostravě, který ohledně rozdělování uhlí podléhá direktoriu uvedenému v odstavci 9.

11. Uhelné kádry se zruší, přece však ponechávají se ve všech obcích revíru vojenské posádky za účelem dodržení pořádku. Tyto vojenské posádky budou dosazeny v obcích s českým obecním zastupitelstvem, vojenským velitelstvím v Mor. Ostravě, v ostatních obcích revíru Radou Narodowou Księstwa Cieszynskiego v Těšíně; posádky polské podléhající vojenskému velitelství v Těšíně, posádky české vojenskému velitelství v Mor. Ostravě.

Bude-li potřebí opatření, týkající se společných záležitostí vojenských, dohodnou se vojenská velitelství v Mor. Ostravě a velitelství v Těšíně.

12. Jmenovaná společná ujednání obou vlád v odst. 8., 9. a 10., zvláště v ohledu dopravy na drahách a elektrických tramvajích, mohou býti každou chvíli toliko po vzájemném dohodnutí obou vlád změněna neb zrušena.

13. Otázky mzdové a vůbec sociální, týkající se celého revíru, podléhají tak zv. stížnostní komisi v Mor. Ostravě, v jejím nynějším složení podřízené Národnímu výboru pro Slezsko.

14. Národní výbor pro Slezsko ustanoví u Rady Narodowe Księstwa Cieszynskiego v Těšíně svého plnomocníka za účelem hájení zájmů národa českého a naopak Rada Narodowa v Těšíně ustanoví za týmž účelem plnomocníka u Národního výboru pro Slezsko v Pol. Ostravě.

V československém státě na Pol. Ostravě,


5. listopadu 1918