Dekret presidenta o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 89/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 18. října 1945
Licence: PD CZ
zrušen 14. prosince 1948
Dekret presidenta republiky
ze dne 12. října 1945
o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu
a za vynikající pracovní výkony.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Osobám, které se vynikajícími výkony na poli hospodářském, vědeckém nebo kulturním zasloužily o výstavbu státu nebo které vynikajícími pracovními výkony přispěly k mimořádnému úspěchu veřejného významu v průmyslové výrobě, v zemědělství, při zajištění výživy nebo v jiném hospodářském podnikání, mohou býti udělena tato vyznamenání:

a) čestný titul „Hrdina práce (Hrdinové práce)“,
b) čestná putovní standarta „Hrdinům práce“,
c) čestná standarta „Bojovníkům práce“,
d) čestný odznak za zásluhy o výstavbu státu,
e) čestný odznak pracovní obětavosti,
f) veřejné uznání.

(2) Spolu s vyznamenáními uvedenými v odstavci 1 mohou býti udělovány peněžní nebo jiné odměny nebo propůjčována práva a výhody.

(3) Ministr ochrany práce a sociální péče může stanoviti ve vyhláškách, jež budou vydány podle platných předpisů o provádění mzdové politiky, zvláštní úpravu pracovních a mzdových podmínek pro zaměstnance, kterým bylo uděleno vyznamenání podle tohoto dekretu.

§ 2.

Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a f) mohou býti udělována jednotlivým osobám nebo souborům osob, vyznamenání uvedená pod písm. b) a c) pouze souborům osob, ostatní vyznamenání udělují se jednotlivým osobám.

§ 3.

(1) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a b) udělují se zejména každoročně ke dni 1. května.

(2) Vyznamenání uvedené v § 1, odst. 1, písm. b) uděluje se na dobu jednoho roku.

§ 4.

(1) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a b) uděluje vláda na návrh člena vlády, příslušného podle odstavce 2 po dohodě s Ústřední radou odborů.

(2) Ostatní vyznamenání a odměny podle tohoto dekretu zřizuje a uděluje, jde-li o pracovní výkony oso b nebo souborů osob, které vykonávají práce nebo služby na základě pracovního (učebního) poměru nebo pracují jako domáčtí dělníci, ministr ochrany práce a sociální péče, jinak člen vlády, do jehož oboru působnosti náležejí ostatní výkony uvedené v § 1, odst. 1.

(3) Udělení vyznamenání a odměn za pracovní výkony navrhuje zásadně Ústřední rada odborů.

§ 5.

(1) Spolu s vyznamenáním odevzdá se vyznamenanému zvláštní listina o udělení vyznamenání.

(2) Za udělení vyznamenání podle tohoto dekretu se nevybírají poplatky.

§ 6.

Popis vyznamenání uvedených v § 1, odst. 1, písm. a) až e) a podrobné předpisy k provedení § § 1 až 5 stanoví vláda nařízením.

§ 7.

(1) Vyznamenání ztrácí, kdo byl pravoplatně soudem odsouzen pro zločin, dále pro přečin nebo přestupek podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. na ochranu republiky, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících nebo pro přečin nebo přestupek spáchaný z pohnutek nízkých nebo nečestných nebo proti veřejné mravopočestnosti.

(2) Ministerstvo ochrany práce a sociální péče nebo ministerstvo, do jehož oboru působnosti náležejí výkony uvedené v § 1, odst. 1 může odejmouti vyznamenání, dopustil-li se vyznamenaný po udělení vyznamenání jednání, které jej činí nehodným vyznamenání, nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti uvedené v odstavci 1.

§ 8.

Kdo si osobuje vyznamenání uvedené v § 1, odst. 1 nejsa k tomu oprávněn, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, okresním národním výborem pokutou do 20 000,- K nebo vězením do dvou měsíců. Byla-li uložena pokuta budiž pro případ její nedobytnosti uložen zároveň podle míry zavinění náhradní trest vězení do dvou měsíců.

§ 9.

Tento dekret nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Široký v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.