Ústavní zákon č. 330/1938 Sb., o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Ústavní zákon č. 330/1938 Sb., o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací
Autor: Národní shromáždění republiky Česko-Slovenské
Právní oblast: zákon
Platnost: Česko-Slovenská republika
Zdroj: Částka 110/1938 Sbírky zákonů a nařízení státu česko-slovenského, s. 1205
Účinnost od: 17. prosince 1938
Zdroj: 330/1938 Sb. z. a n.
Licence: PD CZ
Další novelizace: pozměněn nařízením Říšského protektora v Čechách a na Moravě ze 12. prosince 1940, Věstník nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě, str. 604,
zrušen roku 1945
330.[red 1]

Ústavný zákon
zo dňa 15. decembra 1938
o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a
ústavných zákonov republiky Česko-Slovenskej

a o mimoriadnej moci nariaďovacej.

Národné shromaždenie republiky Česko-Slovenskej usnieslo sa na tomto zákone:

Čl. I.

(1) Prezident republiky sa zmocňuje, aby na jednohlasný návrh vlády (§ 80 ústavnej listiny), na zasadnutí ktorej musí byť prítomná aspoň väčšina členov Slovenskej krajinskej vlády (čl. V, odst. 4 zákona zo dňa 22- novembra 1938, č. 299 Sb. z. a n., o autonomii Slovenskej krajiny) ako aj aspoň jeden člen vlády Podkarpatskej Rusi, vydal dekrétom s mocou ústavného zákona nový text tých ustanovení ústavnej listiny republiky Česko-Slovenskej a iných zákonov ústavných, ktorých zmeny by vyžadovaly nové pomery, ako aj urobil rovnakým spôsobom tie opatrenia, ku ktorým sa vyžaduje ústavného zákona, pokiaľ sú nutné vzhľadom na nové pomery. Toto zmocnenie nevzťahuje sa na zmenu ustanovení ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n., iba ak by k tomu dal súhlas snem Slovenskej krajiny. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí obdobne aj pre Podkarpatskú Rus vzhľadom k zákonu o autonomii Podkarpatskej Rusi; dokiaľ nie je ustavený snem Podkarpatskej Rusi, jeho súhlas nahradzuje súhlas vlády Podkarpatskej Rusi.

(2) Zmocnenie podľa odstavca 1 nabýva účinnosti dňom ustavenia sa snemu Slovenskej krajiny a trvá dva roky.


Čl. II.

(1) Vláda sa zmocňuje, aby po dva roky od počiatku účinnosti tohto zákona robila nariadením všetky nutné opatrenia, i keby k nim bolo inak potreba zákona, s výnimkou zmeny ústavnej listiny; k nariadeniam vo veciach uvedených v § 4 ústavného zákona č 299/1938 Sb. z. a n. je potrebný súhlas väčšiny členov Slovenskej krajinskej vlády. Všetky tieto nariadenia vyžadujú súhlasu prezidenta republiky, ktorý ich spolu podpisuje. Ustanovenie § 12, odst. 2 ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. - a to i vo svojej obdobnej platnosti pro Podkarpatskú Rus - vzťahuje sa i na tieto nariadenia.

(2) Vo veciach, ktorých zákonodárná úprava patrí podľa ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. snemu Slovenskej krajiny, príslušná je k vydaniu nariadení Slovenská krajinská vláda; ustanovenie § 11, odst. 2 tohto ústavného zákona vzťahuje sa aji na dohodu o vykonávaní tejto moci nariaďovacej. Ustanovenie odstavca 1 predposlednej vety platí aj tu.

(3) Ustanovenie odstavca 2 platí obdobne aj pro Podkarpatskú Rus vzhľadom k zákonu o autonomii Podkarpatskej Rusi.

(4) Podrobnú úpravu nariadeni vydaných podľa odstavcov 1 až 3 možno vykonať vládnymi nariadeniami, ktoré môžu bližšiu úpravu niektorých jednotlivostí vyhradiť príslušným úradom.

(5) Nariadenia, vydané podľa odstavcov 1 až 4, možno zrušiť vládnym nariadením pri zachovaní postupu stanoveného v týchto odstavcoch, a to aj po skončení doby uvedenej v dostavci 1.


Čl. III.

Vládne nariadenia, vydané podľa § 1 zákona zo dňa 9 júna 1933, č. 95 Sb. z. a n. o mimoriadnej moci nariaďovacej, či podľa toho istého zákonného ustanovenia v texte zákona zo dňa 15 novembra 1933, č. 206 Sb. z. a n., ďalej vládne nariadenia, vydané podľa čl. I. zákona zo dňa 21 júna 1934, č. 109 Sb. z. a n., ktorým sa menia zákony o mimoriadnej moci nariaďovacej, alebo podľa toho istého zákonného ustanovenia v texte zákona zo dňa 26. júna 1935, č. 131 Sb. z. a n., či v texte zákona zo dňa 17. júna 1936, č. 163 Sb. z. a n., majú od začiatku svojej účinnosti a v jej medziach platnosť zákona. Rovnako majú platnosť zákona od začiatku svojej účinnosti a v jej medziach vladne nariadenia, vydané podľa § 138 zákona o obrane štátu zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb. z. a n., predo dňom účinnosti tohto ústavného zákona.


Čl. IV.

Tento zákona nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Dr. Hácha v. r.
Beran v. r.
Dr. Vološin v. r.
Sidor v. r.
též za předsedu slov. vlády Dr. Tiso
a za ministry Černáka, Dr. Vančo
a Dr. Ďurčanského.
Syrový v. r.
Dr. Chvalkovský v. r.
Dr. Fischer v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Eliáš v. r.
Teplanský v. r.
Čipera v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Feierabend
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Klumpar v. r.
Dr. Šádek v. r.
Dr. Havelka v. r.
Révay v. r.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Ústavní zákon č. 299/1938 Sb. z. a n. byl ve Sbírce zákonů a nařízení publikován ve slovenském jazyce, neboť ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 139/1919 Sb. z. a n. ze dne 13. března 1919, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, ve znění pozdějších předpisů, stanovovalo, že Sbírka zákonů a nařízení vychází v jazyku státním, oficielním, t. j. československém. (dle § 1 zákona č. 122/1920 Sb. z. a n., podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé, ve znění pozdějších předpisů).