Ústava Abcházie

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Znění abchazské ústavy na oficiálních stránkách prezidenta Abcházie - abchazsky.
Znění abchazské ústavy na oficiálních stránkách prezidenta Abcházie - rusky.

Preambule[editovat]

My, občané Abcházie, uplatňujeme své právo na sebeurčení a snažíme se prosazovat obecné blaho, vnitřní bezpečnost, ochranu práva a svobody člověka, občanský smír a soulad, a slavnostně vyhlašujeme a ustanovujeme Ústavu Republiky Abcházie.

Hlava 1. Základy ústavního pořádku[editovat]

 • Článek 1: Republika Abcházie (Apsny) nechť je svrchovaný, demokratický, právní stát, jenž byl vytvořen na základě pevném, historicky daném právu lidí na sebeurčení. Nechť jsou jména Republika Abcházie a Apsny rovnoprávná.
 • Článek 2: Moc lidu je základem státní moci Republiky Abcházie. Nechť je nositelem svrchovanosti a jediným zdrojem moci v Republice Abcházie jeho lid, tedy občané Republiky Abcházie. Lid vykonává svou moc přímo nebo prostřednictvím svých zástupců.
 • Článek 3: Republika Abcházie je subjekt mezinárodního práva a vstupuje do smluvních vztahů s jinými státy. Proces uzavření, vyhlášení, ratifikace a odvolání mezinárodních smluv stanoví zákon.
 • Článek 4: Republika Abcházie se skládá z historických zemí Sadz, Bzyb, Guma, Dal-Abžva, Samyrzakan, které jsou dnes okresy Gagra, Gudauta, Suchumi, Gulrypš, Očamčyra, Tkvarčeli a Gali, v nichž se nacházejí města Gagra, Gudauta, Nový Athos, Suchumi, Očamčyra, Tkvarčeli a Gali. Území Republiky Abcházie je nedělitelné, nedotknutelné a nezcizitelné.
 • Článek 5: Půda a další přírodní zdroje jsou majetkem lidu a budou použity a chráněny v Republice Abcházie jako základ života a činnosti jejích občanů. Otázky vlastnictví, používání a likvidace přírodních zdrojů se řídí zákony Republiky Abcházie.
 • Článek 6: Státním jazykem Republiky Abcházie je abchazský jazyk. Ruský jazyk společně s abchazským jazykem jsou uznány jako úřední jazyky státu a ostatních institucí. Stát zaručí všem etnickým skupinám žijících v Abcházii právo svobodně používat svůj rodný jazyk.
 • Článek 7: Státní moc v Republice Abcházie je založena na oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní. Zákonodárná, výkonná a soudní moc musí být na sobě nezávislé.
 • Článek 8: Republika Abcházie uznává místní samosprávy, působící nezávisle v rozsahu svých jurisdikcí. Místně samosprávné instituce nejsou zahrnuty do systému státních orgánů.
 • Článek 9: Ústava má nejvyšší právní sílu. Zákony a jiné právní akty, přijaté v Republice Abcházie, musí být v souladu s Ústavou.
 • Článek 10: Republika Abcházie má své vlastní symboly: státní vlajku, znak a národní hymnu, jejichž popis je stanovený zvláštními ústavními zákony. Nechť je hlavním městem Republiky Abcházie město Suchumi (Akwa).

Hlava 2. Práva a svobody jednotlivců[editovat]

 • Článek 11: Republika Abcházie uznává a zaručuje práva a svobody zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, o občanských a politických právech a v jiných všeobecně uznávaných mezinárodních právních nástrojích.
 • Článek 12: Základní práva a svobody patří člověku od narození. Každý člověk se rodí svobodný. Všichni jsou si před zákonem a soudy rovni bez ohledu na rasu, národnost, pohlaví, jazyk, původ, stav majetku a postavení, místa bydliště, postoj k náboženství, víru, ideologie či jiných okolností.
 • Článek 13: Přirozenými právy a svobodami jsou právo na život, na svobodu, na bezpečnost, na nedotknutelnost a na soukromé vlastnictví.
 • Článek 14: Každý má právo na svobodu v soukromém životě, na osobní a rodinné tajemství, na ochranu cti a důstojnosti, na svobodu žití dle svědomí, dle víry, na tvořivost, na myšlení, projevu a přesvědčení.
 • Článek 15: Nikdo nesmí být podroben mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
 • Článek 16: Každý má právo na svobodu pohybu a na výběr svého bydliště, na korespondenci a další formy komunikace.
 • Článek 17: Všichni lidé mají právo na sdružování a na uspořádání pokojných setkání, shromáždění, pochody a demonstrace.
 • Článek 18: Zakázáno bude zřizování a vedení sdružení, politických stran či hnutí, mezi jejichž cíle a účel patří násilná změna ústavního pořádku, ohrožení bezpečnosti státu, vytvoření ozbrojených skupin nebo podněcování k sociální, rasové, národnostní a náboženské nenávisti.
 • Článek 19: Každý má právo na bydlení, na ekonomickou svobodu a na svobodu pracovat, vzdělávat se a rekreovat, na zdravotní péči a na sociální zabezpečení.
 • Článek 20: Právo na bydlení je nedotknutelné. Nikdo nemá právo vstoupit do domu proti vůli osoby v ní žijící, s výjimkou případů stanovených zákonem nebo dle soudního rozhodnutí.
 • Článek 21: Každému obyvateli je zaručena státní a soudní ochrana jeho práv a svobod.
 • Článek 22: V Republice Abcházie se uplatňuje zásada presumpce neviny. Obviněný je považován za nevinného, ​​dokud jeho vina není prokázána a stvrzena pravomocným soudním rozhodnutím. Obviněný není povinen prokazovat svou nevinu.
 • Článek 23: Každá osoba, jež je zatčena nebo zadržena, má právo na právní pomoc od okamžiku zatčení či zadržení, a má právo nevypovídat v nepřítomnosti svého obhájce.
 • Článek 24: Nikdo nesmí být souzen znovu pro čin, za který již byl odsouzen dle pravomocného soudního rozhodnutí.
 • Článek 25: Zákon zavádějící nebo zpřísňující odpovědnost nesmí být retroaktivní.
 • Článek 26: Každý má právo na kompenzaci za škody způsobené protiprávním jednáním státních orgánů a funkcionářů.
 • Článek 27: Občan Republiky Abcházie nesmí být zbaven občanství, vypovězen ze země, ani vydán do jiného státu. Republika Abcházie zajistí ochranu svých občanů v zahraničí.
 • Článek 28: Občané Republiky Abcházie, kteří dosáhli věku 18 let, mají plná práva a povinnosti stanovené touto Ústavou a zákony Republiky Abcházie.
 • Článek 29: Všichni občané a obyvatelé republiky Abcházie musí platit daně v souladu s předpisy stanovených zákonem.
 • Článek 30: Každá osoba nacházející se na území Republiky Abcházie se musí řídit Ústavou a zákony Republiky Abcházie.
 • Článek 31: Každý je povinen respektovat práva a svobody druhých.
 • Článek 32: Každý je povinen respektovat a chránit životní prostředí.
 • Článek 33: Obrana vlasti je povinnost a zodpovědnost každého občana Republiky Abcházie.
 • Článek 34: Výčet těchto některých práv v Ústavě nesmí být vykládáno jako popírání či znevažování dalších práv všeobecně uznávaných mezinárodními právními akty.
 • Článek 35: V Republice Abcházie nebude přijat nebo vyhlášen žádný zákon, který ruší nebo znevažuje lidská práva a svobody. Některá omezení práv a svobod mohou být přijata pouze ústavními zákony pouze za tím účelem, kdy je nutné chránit ústavní pořádek, zaručit bezpečnost a veřejný pořádek, chránit zdraví a mravnost, stejně jako v případě přírodních katastrof, stavu nouze nebo při vyhlášení stanného práva.

Hlava 3. Moc zákonodárná[editovat]

 • Článek 36: Veškeré zákonodárná moc, zavedená touto Ústavou, je vykonávána prostřednictvím Lidového shromáždění neboli Parlamentu Republiky Abcházie.
 • Článek 37: Parlament Republiky Abcházie se skládá z 35 poslanců. Parlamentní volby jsou prováděny na základě všeobecného, ​​rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Funkční období Parlamentu je pět let. Postup konání parlamentních voleb je stanoven ústavním zákonem.
 • Článek 38: Členem Parlamentu Republiky Abcházie se může stát každý občan Republiky Abcházie, který dosáhl věku 25 let a má právo volit. Výkon funkce Prezidenta Republiky Abcházie, člena kabinetu ministrů, oficiální funkce ve státní správě a v soudnictví, stejně jako jakékoli jiné placené činnosti, s výjimkou výuky, vědecké a další tvůrčí činnosti, je neslučitelná s členstvím v Parlamentu Republiky Abcházie. Členové Parlamentu dostávají za svou práci v Parlamentu finanční odměnu, kterou hradí Republika Abcházie.
 • Článek 39: Pro členy Parlamentu v průběhu celého jejich funkčního období platí poslanecká imunita. Nemohou být zadrženi, zatčeni či prohledáni s výjimkou případů, kdy jsou přistiženi při činu, a nesmí být vyšetřováni s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon z důvodu zajištění bezpečnosti ostatních. Problematika zbavení člena Parlamentu poslanecké imunity je v plné kompetenci Parlamentu.
 • Článek 40: Členové Parlamentu nemohou být tímto mandátem vázáni povinně.
 • Článek 41: První zasedání nově zvoleného Parlamentu svolává Prezident Republiky Abcházie ve lhůtě jednoho měsíce ode dne konání voleb.
 • Článek 42: Parlament si volí ze svých členů předsedu, jeho místopředsedy a další funkcionáře, a tvoří parlamentní komise a výbory. Předseda Parlamentu řídí zasedání, pomáhá členům Parlamentu při výkonu jejich pravomocí, poskytuje jim potřebné informace a podepisuje usnesení Parlamentu. Ode dne prvního zasedání nově zvoleného Parlamentu vykonává funkci předsedy nejstarší poslanec, až do zvolení řádného předsedy Parlamentu.
 • Článek 43: Pravomoc členů předchozího Parlamentu končí dnem začátku funkčního období nově zvoleného Parlamentu. Parlament se schází alespoň dvakrát ročně (jarní zasedání a podzimní zasedání). Postup práce Parlamentu je určen dalšími předpisy.
 • Článek 44: Každé rozhodnutí Parlamentu vyžaduje kvórum. Pro přijímání legislativních aktů postačuje prostá většina přítomných členů Parlamentu, kromě případů vyjmenovaných v Ústavě. Pro přijímání návrhu ústavního zákona a aktů vyžadujících odhlasování kvalifikovanou většinou jsou potřeba dvě třetiny hlasů všech členů Parlamentu.
 • Článek 45: Každý návrh zákona, jenž byl schválen Parlamentem, musí být postoupen Prezidentu Republiky Abcházie. Je-li návrh zákona podepsán Prezidentem, musí být vyhlášen do 15 dnů od jeho schválení Parlamentem. Zákon vstupuje v platnost v den vyhlášení, s výjimkou případů, kdy je datum platnosti stanoven přímo tímto zákonem. V případě nesouhlasu se zněním návrhu zákona ho Prezident vrátí i se svými námitky do Parlamentu. Bude-li tento návrh zákona Parlamentem opakovaným hlasováním znovu přijat kvalifikovanou většinou, je Prezident povinen ho podepsat a vyhlásit ho. Není-li návrh zákona vrácen Prezidentem do deseti dnů ode dne, kdy mu byl předložen, stává se tento zákon platným, jako kdyby byl podepsán Prezidentem. Návrh zákona se nestane platným zákonem, jestliže nemohl být v důsledku odkladu jednání vrácen do Parlamentu.
 • Článek 46: Právo předkládat návrhy zákonů Parlamentu Republiky Abcházie náleží jeho poslancům, Prezidentovi Republiky Abcházie, Nejvyššímu soudu Republiky Abcházie a generálnímu prokurátorovi Republiky Abcházie
 • Článek 47: Parlament Republiky Abcházie:
1) přijímá Ústavu a zákony Republiky Abcházie;
2) rozhoduje o správních a územních změnách;
3) vyslechne poselství Prezidenta o situaci v zemi, hlavní směry domácí a zahraniční politiky a metody jejich provádění;
4) přezkoumává a schvaluje státní rozpočet, dohlíží na jeho plnění;
5) schvaluje trestní právo a postup soudního řízení, soudní řád a další právní předpisy týkající se justice a prokurátorů;
6) provádí výklad Ústavy a zákonů Republiky Abcházie;
7) zřizuje státní vyznamenání, čestné tituly a vojenské hodnosti Republiky Abcházie;
8) ratifikuje a odmítá mezinárodní smlouvy s Republikou Abcházie;
9) volí předsedu Parlamentu Republiky Abcházie a jeho místopředsedy;
10) jmenuje a odvolává generálního prokurátora, předsedu Národní banky a další úředníky na návrh Prezidenta a v souladu s právními předpisy;
11) přijímá rozhodnutí o vyslovení důvěry jednotlivým členům vlády;
12) přijímá znění obžaloby proti Prezidentovi Republiky Abcházie, která má směřovat k jeho odvolání z funkce;
13) vyhlašuje amnestie;
14) rozhoduje o vyhlášení války a uzavření míru;
15) rozhoduje o imunitě poslanců Parlamentu Republiky Abcházie;
16) rozhoduje o legalitě vyhlášení stavu nouze nebo stanného práva;
17) vykonává další pravomoci svěřené mu Ústavou a zákony Republiky Abcházie.

Hlava 4. Moc výkonná[editovat]

 • Článek 48: Výkonnou moc Republiky Abcházie drží Prezident Republiky Abcházie. Prezident Republiky Abcházie je hlavou státu.
 • Článek 49: Volba Prezidenta Republiky Abcházie se provádí na základě všeobecného, ​​rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním na dobu pěti let. Prezidentem Republiky Abcházie může být zvolena osoba abchazské národnosti, která je občanem Republiky Abcházie, ne mladší než 35 let a ne starší než 65 let, a která má právo volit. Jedna a tatáž osoba nemůže být Prezidentem Republiky Abcházie na více než dvě po sobě jdoucí funkční období.
 • Článek 50: Prezident republiky Abcházie začíná užívat svých pravomocí od okamžiku složení prezidentské přísahy a přestává jich užívat na konci svého funkčního období, ihned po složení prezidentské přísahy nově zvoleného Prezidenta Republiky Abcházie. Postup a načasování volby Prezidenta Republiky Abcházie jsou stanoveny ústavním zákonem.
 • Článek 51: Při nástupu do úřadu skládá Prezident Republiky Abcházie v Parlamentu Republiky Abcházie prezidentskou přísahu za přítomnosti členů Nejvyššího soudu, jejíž znění je schváleno Parlamentem.
 • Článek 52: Prezident Republiky Abcházie pozastaví během svého funkčního období své členství v politických stranách a v nevládních organizacích. Prezident Republiky Abcházie nemůže být poslancem Parlamentu a nemůže držet žádnou jinou pozici ve státní správě, ve veřejných orgánech nebo ve strukturách soukromého podnikání. Prezident ve stanovené lhůtě obdrží za své služby Republice Abcházie peněžní odměnu, kterou hradí Republika Abcházie.
 • Článek 53: Prezident Republiky Abcházie:
1) zajišťuje dodržování lidských práv a svobod, Ústavy a zákonů Republiky Abcházie a jejích mezinárodních závazků;
2) definuje hlavní směry domácí i zahraniční politiky;
3) oficiálně zastupuje stát v mezinárodních záležitostech;
4) podepisuje mezinárodní smlouvy;
5) přijímá opatření k zajištění bezpečnosti a územní celistvosti Republiky Abcházie, ustanovuje a předsedá Bezpečnostní Radě, jejíž statut je určen zákonem;
6) schvaluje vojenskou doktrínu Republiky Abcházie;
7) je vrchním velitelem ozbrojených sil Republiky Abcházie;
8) jmenuje a odvolává diplomatické zástupce Republiky Abcházie v cizích zemí a v mezinárodních organizacích;
9) schvaluje programy státního, hospodářského, sociálního, kulturního a národního rozvoje;
10) zajišťuje provedení finanční a úvěrové politiky na území Republiky Abcházie, dále politiky v oblasti vědy, vzdělávání, kultury, zdravotnictví, ekologie a sociální péče;
11) zajišťuje jednotnou legislativní úpravu týkající se otázek občanství, majetku, rozpočtu a finančního systému, dále otázek zdanění, životního prostředí, veřejné služby;
12) má právo účastnit se zasedání Parlamentu, kde mu musí být uděleno slovo, kdykoliv o něj požádá;
13) Vyhlašuje stav nouze nebo stanné právo v Republice Abcházie s cílem zajistit bezpečnost občanů, jenž následně musí být schválen Parlamentem;
14) předkládá v souladu se svými pravomocemi Parlamentu Republiky Abcházie své kandidáty na volbu předsedy Národní banky, generálního prokurátora a dalších úředníků, a také předkládá Parlamentu návrhy pro jejich odvolání z funkce;
15) stanovuje termín konání voleb do Parlamentu Republiky Abcházie;
16) jmenuje a odvolává vedoucí představitele výkonné moci měst a okresů Republiky Abcházie;
17) projednává otázky organizace a činnosti výkonných orgánů;
18) ruší rozhodnutí ministerstev a úřadů, vedoucích výkonných orgánů měst, okresů a místních samospráv, pokud jsou tato rozhodnutí v rozporu s Ústavou a zákony Republiky Abcházie;
19) vyhlašuje referenda z vlastního podnětu nebo na žádost Parlamentu či Nejvyššího soudu Republiky Abcházie způsobem stanoveným zákonem;
20) seznamuje Parlament s výročními zprávami o situaci v zemi, základní směry domácí a zahraniční politiky, předkládá návrh státního rozpočtu a zprávu o jeho naplňování;
21) má právo požadovat konání mimořádného zasedání Parlamentu;
22) rozhoduje v souladu se zákonem o udělování občanství Republiky Abcházie;
23) uděluje milosti;
24) uděluje státní vyznamenání, čestné, vojenské a speciální řády;
25) stanovuje normy, standardy, míry a váhy;
26) vykonává další pravomoci svěřené mu Ústavou a zákony Republiky Abcházie.
 • Článek 54: Současně s Prezidentem Republiky Abcházie je zvolen Viceprezident Republiky Abcházie. Kandidát na Viceprezidenta Republiky Abcházie je navržen kandidátem na Prezidenta Republiky Abcházie. Viceprezidentem Republiky Abcházie může být zvolena osoba, která je občanem Republiky Abcházie, ne mladší než 35 let a ne starší než 65 let, která má právo volit. Viceprezident Republiky Abcházie pozastaví během svého funkčního období své členství v politických stranách a v nevládních organizacích. Viceprezident Republiky Abcházie nemůže být poslancem Parlamentu a nemůže držet žádnou jinou pozici ve státní správě, ve veřejných orgánech nebo ve strukturách soukromého podnikání. Viceprezident ve stanovené lhůtě obdrží za své služby Republice Abcházie peněžní odměnu, kterou hradí Republika Abcházie.
 • Článek 55: Viceprezident Republiky Abcházie vykonává na příkaz Prezidenta některé z jeho pravomocí a nahrazuje Prezidenta po dobu jeho nepřítomnosti a neschopnosti plnit své povinnosti.
 • Článek 56: Prezident Republiky Abcházie vede kabinet ministrů Republiky Abcházie a dozoruje nad aparáty výkonné moci po celém území Republiky Abcházie. Kabinet ministrů je tvořen Prezidentem Republiky Abcházie, který se zodpovídá přímo jemu. Kabinet ministrů se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů a dalších úředníků dle zákona.
 • Článek 57: Členové kabinetu ministrů Republiky Abcházie mají právo opustit funkci kolektivně i individuálně. Písemnou rezignaci předkládají Prezidentu Republiky Abcházie, který má právo ji buď přijmout, nebo odmítnout.
 • Článek 58: Parlament Republiky Abcházie může vyjádřit nedůvěru v jednotlivé členy kabinetu ministrů a předkládá tuto záležitost Prezidentu Republiky Abcházie, jehož rozhodnutí o odvolání ministra je konečné. Organizace a činnost kabinetu ministrů republiky Abcházie jsou stanoveny ústavním zákonem.
 • Článek 59: Pravomoci Prezidenta Republiky Abcházie nesmí být použity pro změnu ústavního pořádku, pro rozpuštění nebo pozastavení činnosti jiných volených orgánů státní správy.
 • Článek 60: V rámci svých pravomocí a v souladu s platnými právními předpisy vydává Prezident Republiky Abcházie dekrety a příkazy, které jsou závazné pro celé území Republiky Abcházie
 • Článek 61: Rozhodnutí Prezidenta Republiky Abcházie, jež jsou v rozporu s Ústavou a zákony Republiky Abcházie, mohou být zrušeny rozhodnutím Nejvyššího soudu Republiky Abcházie.
 • Článek 62: Během trvání výjimečného stavu, přírodních katastrof a válečných událostí má Prezident Republiky Abcházie právo vydávat dekrety se silou zákona a nabývají okamžitě platnosti, jakmile se s nimi současně seznámí Parlament Republiky Abcházie.
 • Článek 63: Osoba Prezidenta je nedotknutelná. Čest a důstojnost Prezidenta jsou chráněny zákonem.
 • Článek 64: V případě porušení prezidentské přísahy, Ústavy a zákonů Republiky Abcházie ze strany Prezidenta Republiky Abcházie, může být on odvolán z funkce. Toto rozhodnutí musí být přijato Parlamentem na základě rozsudku Nejvyššího soudu Republiky Abcházie dvoutřetinovou většinou z celkového počtu poslanců Parlamentu Republiky Abcházie tajným hlasováním.
 • Článek 65: Prezident Republiky Abcházie může kdykoliv odstoupit. O přijetí jeho rezignace rozhoduje Parlament Republiky Abcházie. Usnesení je přijato kvalifikovanou většinou.
 • Článek 66: V případě odvolání Prezidenta z funkce, jeho smrti, rezignace, nebo neschopnosti plnit prezidentské pravomoci a povinnosti, přecházejí tyto pravomoci na Viceprezidenta Republiky Abcházie. V případě, že jsou Prezident i Viceprezident odvoláni z funkce, zemřeli, odstoupili nebo jsou oba nezpůsobilí k výkonu funkce Prezidenta, jsou tyto pravomoci převedeny na Premiéra Republiky Abcházie. V případě nemožnosti plnit prezidentskou funkci ze strany jakékoli osoby uvedené v tomto článku, budou prezidentské pravomoci přeneseny na předsedu Parlamentu.
 • Článek 67: Osoba jednající jako Prezident v zastoupení má prezidentské pravomoci do doby, než pominou důvody pro neschopnost Prezidenta vykonávat svůj úřad, nebo až do zvolení nového Prezidenta. Volba nového Prezidenta se musí konat do doby tří měsíců. Po tu dobu nemá osoba, která jedná jako Prezident, právo vyhlašovat referendum a předkládat návrhy na změny a revize Ústavy Republiky Abcházie.

Hlava 5. Moc soudní[editovat]

 • Článek 68: Spravedlnost v Republice Abcházie se provádí pouze u soudu. Obchodní spory jsou řešeny u Rozhodčího soudu. Soudní systém Republiky Abcházie je stanoven ústavním zákonem.
 • Článek 69: Soudci musejí být občany Republiky Abcházie, dosáhli věku alespoň 27 let, dosáhli vyššího právního vzdělání a mají praxi v advokacii po dobu nejméně pěti let. Předseda a členové Nejvyššího soudu Republiky Abcházie, soudci nižších soudů a předseda Rozhodčího soudu Republiky Abcházie jsou voleni Parlamentem Republiky Abcházie, a to na návrh Prezidenta Republiky Abcházie.
 • Článek 70: Výkon povinností soudce není slučitelná s jinými oficiálními pozicemi ve státním aparátu, stejně jako s jinými placenými činnostmi, s výjimkou výuky, vědecké a další tvůrčí činnosti. Soudci ve stanovené lhůtě obdrží za své služby peněžní odměnu, kterou hradí Republika Abcházie.
 • Článek 71: Soudci jsou voleni na dobu pěti let. Soudci jsou neodvolatelní, nedotknutelní, nezávislí a podřízení pouze Ústavě a zákony Republiky Abcházie. Soudce nemůže být trestně stíhán, s výjimkou postupu stanoveného zákonem. Pravomoc soudce může být ukončena nebo pozastavena pouze na základě postupů a z důvodů stanovených zákonem.
 • Článek 72: Jednání u všech soudů musí být veřejné, s výjimkou případů stanovených zákonem. Soudní řízení jsou vedena na základě rovnosti účastníků řízení, obě strany sporu mají stejná práva.
 • Článek 73: Nejvyšším soudním orgánem Republiky Abcházie je Nejvyšší soud. Nejvyšší soud Republiky Abcházie:
1) přezkoumává případy ve všech záležitostech týkajících se dodržování Ústavy při přijímání rozhodnutí Prezidentem, Parlamentem a dalšími státními nebo místními orgány;
2) přezkoumává případy sporů mezi státem a místními samosprávami;
3) přezkoumává případy týkající se výsledků voleb a volebních postupů;
4) má právo rozhodovat případné spory nebo vyjádřit názor v záležitostech týkajících se Ústavy;
5) vede trestní, občanskoprávní a správní řízení;
6) dohlíží na zákonnost řešení případů všemi soudy v Republice Abcházie;
7) poskytuje hlavní výklad v otázkách činnosti soudnictví všem soudům.
 • Článek 74: Soudy Republiky Abcházie musí vynášet rozsudky ve jménu Republiky Abcházie.
 • Článek 75: Soudy Republiky Abcházie a jim podřízení místní prokurátoři dozorují nad zákonností vyšetřování spáchané trestné činnosti, poskytují součinnost prokurátorovi při soudních líčení, podávají žaloby k ochraně zájmů Republiky Abcházie a jejích občanů a odvolávají se proti nezákonným rozhodnutím státních orgánů, územně samosprávných celků a úředníků. Orgány činné v trestním řízení v Republice Abcházie tvoří jednotný systém a vykonávají své pravomoci nezávisle na jakékoliv vládní autoritě.
 • Článek 76: Generálního prokurátora Republiky Abcházie na funkci jmenuje a odvolává Parlament Republiky Abcházie na návrh Prezidenta Republiky Abcházie. Ostatní prokurátoři jsou do funkce jmenováni generálním prokurátorem Republiky Abcházie.
 • Článek 77: Pravomoci, organizace a činnost Úřadu prokuratury jsou stanoveny zákonem.

Hlava 6. Místní samospráva[editovat]

 • Článek 78: Místní samospráva se provádí v okresech, ve městech a v dalších sídlech.
 • Článek 79: Místní samospráva je prováděna občany prostřednictvím přímé vůle nebo prostřednictvím volených zástupců nebo prostřednictvím jiných místních samosprávných celků. Hlavy měst a okresů Republiky Abcházie jmenuje prezident Republiky Abcházie na základě návrhu místních orgánů samosprávy. Složení, struktura a pravomoci místní samosprávy jsou stanoveny zákonem.
 • Článek 80: Místní samosprávy schvalují místní rozpočet, místní daně a poplatky, a vlastní, užívají a likvidují komunální majetek, zajišťují ochranu veřejného pořádku, stanovují svou vnitřní strukturu a rozhodují o ostatních ekonomických, sociálních a dalších otázkách, jež nejsou vyloučené z jejich jurisdikce nebo nejsou postoupeny orgánům státní správy.
 • Článek 81: Orgány státní moci nemohou omezovat práva místní samosprávy stanovených touto Ústavou a zákony. Jakékoliv vměšování do právních aktivit místní samosprávy není dovoleno.
 • Článek 82: Místní samospráva má právo na právní ochranu, aby byl zajištěn volný a ničím nerušený výkon jejích povinností.

Hlava 7. Změny v Ústavě a postup novelizace Ústavy[editovat]

 • Článek 83: Návrhy na pozměňovací návrhy a revizi Ústavy Republiky Abcházie mohou být vzneseny pouze ze strany prezidenta Republiky Abcházie, Parlamentu Republiky Abcházie, Nejvyššího soudu Republiky Abcházie a generálního prokurátora Republiky Abcházie.
 • Článek 84: Změny Ústavy Republiky Abcházie jsou přijímané Parlamentem Republiky Abcházie většinou čítající dvě třetiny všech členů Parlamentu.

V Suchumi, 26. listopadu 1994.

Číslo 187, s