Mišna/Seder Našim/Traktát Ketubot/Kapitola 1

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Přejít na: navigace, hledání
Traktát Ketubot
Jehuda ha-Nasi
  (Mišna, Oddíl Našim)
Kapitola 1
Kapitola 2 ►

Panna se vdává

בתולה נשאת

Mišna 1 Panna se vdává ve středu a vdova ve čtvrtek. [To proto,] že dvakrát do týdne zasedají ve městech [rabínské] soudy, v pondělí a ve čtvrtek; a kdyby měl [ženich] námitku [týkající se] panenství [nevěsty], [mohl ráno] vstát [a jít] k soudu.

משנה א בתולה נשאת ליום הרביעי, ואלמנה ליום החמישי. שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעירות, ביום השני וביום החמישי, שאם היה לו טענת בתולים, היה משכים לבית דין.

Mišna 2 [Co se týče] panny, její ketuba[1] je [tvořena částkou] dvě stě [dínárů]. A [co se týče] vdovy, [její ketuba je tvořena] částkou [sto dínárů]. Panna, [která je] vdova, rozvedená, nebo [levirátní vdova,] která provedla obřad vyzutí sandálu,[2] z [pouhého] zasnoubení – jejich ketuba je dvě stě [dínárů] a vztahuje se na ně námitka panenství. Konvertitka, zajatá nebo otrokyně, které byly vykoupeny, zkonvertovaly nebo byly osvobozeny ve věku mladším než tři roky a jeden den – jejich ketuba je dvě stě [dínárů] a vztahuje se na ně námitka panenství.

משנה ב בתולה, כתבתה מאתים. ואלמנה, מנה. בתולה אלמנה, גרושה, וחלוצה , מן הארוסין, כתבתן מאתים, ויש להן טענת בתולים. הגיורת, והשבויה, והשפחה שנפדו ושנתגירו, ושנשתחררו, פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד, כתבתן מאתים, ויש להן טענת בתולים.

Mišna 3 Dospělý [muž], který souložil s mladou [dívkou], nebo mladý [chlapec], který souložil s velkou [dívkou], a [stejně tak dívka, která přišla o znaky panenství tím, že byla] poraněna [kusem] dřeva, jejich ketuba je dvě stě [dínárů] – [to jsou] slova rabi Meira. A moudří říkají: [dívka, která byla] poraněna [kusem] dřeva, její ketuba je částka [sto dínárů].

משנה ג הגדול שבא על הקטנה, וקטן שבא על הגדולה, ומכת עץ, כתבתן מאתים, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, מכת עץ, כתבתה מנה.

Mišna 4 Panna, [která je] vdova nebo rozvedená nebo [levirátní vdova,] která provedla obřad vyzutí sandálu, a předtím byla vdaná, její ketuba je částka [sto dínárů], a nevztahuje se na ně námitka [týkající se] panenství. Konvertitka nebo zajatá nebo otrokyně, které byly vykoupeny nebo které zkonvertovaly nebo byly osvobozeny [z otroctví] ve věku více než tří let a jednoho dne, jejich ketuba je částka [sto dínárů], a nevztahuje se na ně námitka [týkající se] panenství.

משנה ד בתולה אלמנה, גרושה, וחלוצה, מן הנשואין , כתבתן מנה, ואין להן טענת בתולים. הגיורת, והשבויה, והשפחה, שנפדו, ושנתגירו, ושנשתחררו, יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד, כתבתן מנה, ואין להן טענת בתולין.

Mišna 5 Kdo se v Judsku stravuje u svého [nastávajícího] tchána, když nejsou [přítomni] svědci, nemůže se dovolávat námitky [týkající se] panenství, protože s ní [přebývá] o samotě.

[Pro vdovu pak platí, že bez ohledu na to,] jestli je to vdova [po] Izraelitovi nebo vdova [po] kohenovi, její ketuba je částka [sto dínárů]. [Rabínský] soud kohenů zvyšoval [ketubu] pro pannu na čtyři sta dínárů a moudří jim v tom neodporovali.

משנה ה האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים, אינו יכול לטעון טענת בתולים, מפני שמתיחד עמה. אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהן , כתבתן מנה. בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז, ולא מחו בידם חכמים.

Mišna 6 [Jaké je pravidlo, když se někdo] oženil se ženou a shledal, že není panna, a ona říká: „Poté, cos mě zasnoubil, jsem byla znásilněna, a je to [podobné situaci, kdy bylo] zatopeno tvé pole,“[3] a on říká: „Ne tak, [jak říkáš,] ale [přišla jsi o panenství] předtím, než jsem tě zasnoubil, a [to, že jsem si tě] vzal, bylo [v důsledku mého] omylu.“ – Raban Gamliel a rabi Eliezer říkají: věříme jí. Rabi Jehošua říká: Nespoléháme se na její ústa, nýbrž u ní vycházíme z doměnky, že byla deflorována před tím, než ji zasnoubil.

משנה ו הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים, היא אומרת, משארסתני נאנסתי, ונסתחפה שדך. והלה אומר, לא כי אלא עד שלא ארסתיך, והיה מקחי מקח טעות, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת . רבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין , אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס, והטעתו, עד שתביא ראיה לדבריה.

Mišna 7 [Když] ona říká: „[Byla] jsem poraněna [kusem] dřeva,“ a on říká: „Ne tak, ale obcovala jsi s mužem.“ – Raban Gamliel a rabi Eliezer říkají: Věříme jí; a rabi Jehošua říká: Nespoléháme se na její ústa, nýbrž je taková [žena] považována za [ženu, která] obcovala s mužem, dokud nepředloží důkaz [na podporu] svých slov.

משנה ז היא אומרת מכת עץ אני, והוא אומר, לא כי, אלא דרוסת איש את, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת. ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת דרוסת איש, עד שתביא ראיה לדבריה.

Mišna 8 Viděli [ženu], jak mluví[4] s jiným [člověkem] na trhu a řekli jí: „Jaká je kvalita tohoto [člověka?“ A ona odpověděla: „Je to] muž ten a ten a je kohen.“ – Raban Gamliel a rabi Eliezer říkají: Věříme jí. Rabi Jehošua říká: Nespoléháme se na její ústa, nýbrž je taková [žena] považována za [ženu,] která obcovala s natinem[5] nebo bastardem, dokud nepředloží důkaz [na podporu] svých slov.

משנה ח ראוה מדברת עם אחר בשוק אמרו ל מה טיבו של זה. איש פלוני וכהן הוא, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת . ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה.

Mišna 9 Žena byla těhotná a řekli jí: „Jaká je kvalita tohoto plodu?“ [Odpověděla: „Je] od muže toho a toho, a on je kohen.“ Raban Gamliel a rabi Eliezer říkají: Věříme jí. Rabi Jehošua říká: Nespoléháme se na její ústa, nýbrž je taková [žena] považována za těhotnou s natinem nebo bastardem, dokud nepředloží důkaz [na podporu] svých slov.

משנה ט היתה מעברת , ואמרו לה מה טיבו של עבר זה. מאיש פלוני וכהן הוא, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת. רבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת מעברת לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה.

Mišna 10 Řekl rabi Josi: Stalo se, že dívka šla nabrat vodu z pramene a byla znásilněna. Řekl rabi Jochanan ben Nuri: Pokud většina mužů toho města [může] provdávat [své dcery a své vdovy[6]] za kohena, tak [také] tato [dívka] se [může] provdat za kohena.

משנה י אמר רבי יוסי, מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין , ונאנסה, אמר רבי יוחנן בן נורי, אם רב אנשי העיר משיאין לכהנה, הרי זו תנשא לכהנה.

  1. zde ve významu částka vyplácená ženě v případě rozvodu či ovdovění
  2. viz Dt 25,7-9 (Kral, ČEP)
  3. tzn. vis maior, situace, kterou nikdo ze zúčastněných nevyvolal, a jejíž riziko nese v tomto případě ženich
  4. eufemismus pro tělesné obcování
  5. potomek Gibeoňanů, viz Joz 9,3-27 (Kral, ČEP)
  6. tzn. po jejich smrti se jejich vdova může provdat